Čezmejna namestitev otrok, tudi v rejniške družine

Luksemburg
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 S katerim organom se je treba posvetovati in kateri organ poda predhodno soglasje pred čezmejno namestitvijo otroka na vašem ozemlju?

Osrednji organ, določen na podlagi člena 103 Uredbe Sveta (EU) 2019/1111 z dne 25. junija 2019, je tudi pristojni organ za predhodno odobritev namestitve otroka v Luksemburgu:

Državni tožilec (Procureur Général d’Etat)

Cité judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Telefon: +352 475981 – 2335

Telefaks: +352 470550

E-pošta: parquet.general@justice.etat.lu

2 Na kratko opišite postopek za posvetovanje in pridobitev soglasja (vključno z zahtevanimi dokumenti, roki, potekom postopka in drugimi upoštevnimi podrobnostmi) za čezmejno namestitev otrok na vašem ozemlju.

Uporablja se postopek, določen v členu 82 Uredbe Sveta (EU) 2019/1111 z dne 25. junija 2019.

Osrednji organ države članice prosilke mora luksemburškemu osrednjemu organu poslati zaprosilo za soglasje, ki vključuje poročilo o otroku, tudi razloge za predlagano namestitev v Luksemburgu, ter vse druge informacije, za katere meni, da so pomembne, kot je pričakovano trajanje namestitve.

Zaprosilo in vso dodatno dokumentacijo mora spremljati prevod v francoski, nemški ali angleški jezik.

3 Ali se je vaša država članica odločila, da soglasje ni potrebno za čezmejne namestitve otrok na vašem ozemlju, kadar naj bi se otrok namestil pri nekaterih kategorijah bližnjih sorodnikov? Če je odgovor pritrdilen, katere so kategorije bližnjih sorodnikov?

Ne.

V okviru izvajanja Uredbe (EU) 2019/1111 se isti sistem uporablja za namestitev otroka v Luksemburgu v rejniško družino (famille d’accueil) ali pri zaupanja vredni osebi (personne digne de confiance) ter se zahtevata predhodno posvetovanje in odobritev s strani luksemburškega osrednjega organa.

4 Ali ima vaša država članica sklenjene sporazume ali ureditve za poenostavitev postopka posvetovanja za pridobitev soglasja za čezmejno namestitev otrok?

Ne.

Zadnja posodobitev: 11/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.