Izvirna jezikovna različica te strani nizozemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Čezmejna namestitev otrok, tudi v rejniške družine

Nizozemska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 S katerim organom se je treba posvetovati in kateri organ poda predhodno soglasje pred čezmejno namestitvijo otroka na vašem ozemlju?

Za namestitev otroka iz druge države članice na Nizozemskem se zahteva odobritev osrednjega organa. V ta namen se osrednji organ posvetuje s ponudnikom rejniške dejavnosti, da presodi primernost rejnikov, pri katerih naj bi se otrok namestil.

2 Na kratko opišite postopek za posvetovanje in pridobitev soglasja (vključno z zahtevanimi dokumenti, roki, potekom postopka in drugimi upoštevnimi podrobnostmi) za čezmejno namestitev otrok na vašem ozemlju.

Če sodišče ali drug organ v drugi državi članici razmišlja o namestitvi otroka na Nizozemskem, mora osrednjemu organu poslati obrazloženo zahtevo. Ta zahteva mora vključevati poročilo o otroku. Osrednji organ se nato posvetuje s ponudnikom rejniške dejavnosti, da presodi primernost rejnikov, pri katerih naj bi se otrok namestil. Na zahtevo osrednjega organa Svet za zaščito otroka (Raad voor de Kinderbescherming) prouči, ali se lahko izda izjava o nenasprotovanju.

3 Ali se je vaša država članica odločila, da soglasje ni potrebno za čezmejne namestitve otrok na vašem ozemlju, kadar naj bi se otrok namestil pri nekaterih kategorijah bližnjih sorodnikov? Če je odgovor pritrdilen, katere so kategorije bližnjih sorodnikov?

Ne, izjem od zahteve po predhodnem dovoljenju ni. Za vse namestitve pri osebah, ki niso otrokovi starši, se mora opraviti postopek odobritve.

4 Ali ima vaša država članica sklenjene sporazume ali ureditve za poenostavitev postopka posvetovanja za pridobitev soglasja za čezmejno namestitev otrok?

Ne.

Zadnja posodobitev: 09/05/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.