Čezmejna namestitev otrok, tudi v rejniške družine

Poljska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 S katerim organom se je treba posvetovati in kateri organ poda predhodno soglasje pred čezmejno namestitvijo otroka na vašem ozemlju?

Osrednjemu organu je treba predložiti vlogo za pridobitev soglasja, ta pa jo posreduje pristojnemu sodišču.

Kar zadeva namestitev otroka v rejniško družino na podlagi odločbe, ki jo izda sodišče ali drug organ tuje države, da pristojno skrbniško sodišče soglasje za prihodnje mesto namestitve, ko se ugotovi, da:

  • je namestitev v otrokovi koristi in
  • ima otrok pomembno povezavo s Poljsko ali
  • je otrok poljski državljan.

Kadar sodišče ali drug organ tuje države navede kandidate za rejniško družino ali za vodenje mladinskega doma, podobnega družini, ali določeno ustanovo za vzgojo in varstvo, regionalno ustanovo za varstvo in terapijo ali pa ustanovo za ukrepanje pred posvojitvijo, v katero se namesti otrok, lahko da skrbniško sodišče soglasje za namestitev otroka po posvetovanju s predsednikom okrožnega izvršnega odbora (starosta), ki ima pristojnost za prihodnje mesto namestitve. Kadar sodišče ali drug organ tuje države ne navede kandidatov za rejniško družino ali za vodenje mladinskega doma, podobnega družini, ali določeno ustanovo za vzgojo in varstvo, regionalno ustanovo za varstvo in terapijo ali pa ustanovo za ukrepanje pred posvojitvijo, lahko da skrbniško sodišče soglasje za namestitev otroka po posvetovanju s predsednikom glavnega mesta Varšave.

2 Na kratko opišite postopek za posvetovanje in pridobitev soglasja (vključno z zahtevanimi dokumenti, roki, potekom postopka in drugimi upoštevnimi podrobnostmi) za čezmejno namestitev otrok na vašem ozemlju.

Vlogi je treba priložiti dokumente, mnenja in informacije v zvezi z otrokom, zlasti kar zadeva otrokovo družinsko situacijo, zdravstveno stanje in posebne potrebe. Če v spisu sodišča ali drugega organa tuje države ni navedeno, kako bo otrok priveden na Poljsko in kako bodo kriti s tem povezani stroški, in če gre za začasno namestitev, tudi kako se bo otrok vrnil in kako bodo kriti stroški vrnitve, skrbniško sodišče zaprosi za te informacije.

Vloge se proučijo s sodno odločbo, izdano v enem mesecu od datuma, ko sodišče prejme vlogo.

Namestitev otroka v rejniško družino ali mladinski dom, podoben družini, se izvede po pridobitvi soglasja rejnikov ali osebe, ki vodi mladinski dom, podoben družini.

3 Ali se je vaša država članica odločila, da soglasje ni potrebno za čezmejne namestitve otrok na vašem ozemlju, kadar naj bi se otrok namestil pri nekaterih kategorijah bližnjih sorodnikov? Če je odgovor pritrdilen, katere so kategorije bližnjih sorodnikov?

Kar zadeva bližnje sorodnike iz člena 82 Uredbe Sveta (EU) 2019/1111, Poljska ni oprostila zahteve po predhodnem soglasju za namestitev otroka pri nekaterih kategorijah bližnjih sorodnikov, vendar je obdržala obstoječe pravno stanje in zgolj za starše potrdila izjemo od obveznosti za pridobitev soglasja pristojnega osrednjega organa za namestitev otroka v drugi državi članici.

4 Ali ima vaša država članica sklenjene sporazume ali ureditve za poenostavitev postopka posvetovanja za pridobitev soglasja za čezmejno namestitev otrok?

Na Poljskem ni dogovora oziroma ureditve glede poenostavitve postopka posvetovanja za pridobitev soglasja za čezmejno namestitev otrok.

Zadnja posodobitev: 29/12/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.