Čezmejna namestitev otrok, tudi v rejniške družine

Portugalska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 S katerim organom se je treba posvetovati in kateri organ poda predhodno soglasje pred čezmejno namestitvijo otroka na vašem ozemlju?

Portugalski osrednji organ, pristojen za uporabo Uredbe Sveta (EU) 2019/1111, je:

Generalni direktorat za reintegracijo in zapore (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, DGRSP)

Oddelek za pravno pomoč in spore (Gabinete Jurídico e Contencioso, GJC)

Travessa da Cruz do Torel 1

1150-122 Lizbona

Telefon: +351 218812200

Telefaks: +351 218853653

E-naslov: gjc@dgrsp.mj.pt

Spletišče

2 Na kratko opišite postopek za posvetovanje in pridobitev soglasja (vključno z zahtevanimi dokumenti, roki, potekom postopka in drugimi upoštevnimi podrobnostmi) za čezmejno namestitev otrok na vašem ozemlju.

Stopnje, potrebne za namestitev mlade osebe na Portugalskem, so:

1. stopnja – predhodno dovoljenje za ukrep namestitve, ki ga izda portugalski osrednji organ (Autoridade Central Portuguesa, ACP)

  • osrednji organ države prosilke predloži zahtevek za predhodno dovoljenje;
  • pregled predložene dokumentacije in ocena glede na merila in pogoje namestitve;
  • ACP izda predhodno dovoljenje ali zavrne njegovo izdajo;
  • zgolj okviren rok: 1–3 mesece od prejema vseh dokumentov, ki jih je treba priložiti zahtevku, odvisno od kompleksnosti primera.

2. stopnja – razglasitev izvršljivosti s strani sodišča

  • Rejniška družina, splošno pristojni zavod ali zavod, ki mu je bil dodeljen otrok, pri sodišču (oddelek za družino in mladoletnike (Juízo de Família e Menores)) kraja, v katerem živi rejniška družina ali se nahaja zavod, vloži zahtevek za priznanje in razglasitev izvršljivosti. Temu zahtevku je treba priložiti dokumentacijo, ki potrjuje, da je bilo pridobljeno predhodno soglasje ACP, in dokazila s podrobnostmi o ukrepu namestitve: trajanje, načrt posredovanja in izjavo rejniške družine, da se je sposobna finančno vzdrževati.

Oziroma:

Odločitev/sodna odločba o namestitvi, ki jo izda upravni ali sodni organ izvorne države, se pošlje ACP, pri čemer se ji priloži dodatna dokumentacija s podrobnostmi o ukrepu namestitve: trajanje, načrt posredovanja in izjava rejniške družine, da se je sposobna finančno vzdrževati.

ACP posreduje vlogo za izvršljivost ukrepa državnemu tožilstvu (Ministério Público) pri pristojnem sodišču, kjer se vloga uradno vloži v imenu otroka.

  • Sodišče izda svojo odločitev. V primeru razglasitve izvršljivosti lahko sodišče imenuje zavod za socialno varstvo (Instituto da Segurança Social (ISS, IP)) za organ, pristojen za spremljanje izvajanja ukrepa na Portugalskem.

3. stopnja – izvršitev ukrepa namestitve na Portugalskem

  • Po tem, ko je izdana odločitev o izvršljivosti, lahko otrok ali mlada oseba vstopi na Portugalsko in začne se ukrep namestitve;
  • če je bila vloga za razglasitev izvršljivosti poslana prek ACP (v vsakem primeru pa, ko sodišče ACP obvesti o svoji odločitvi), bi moral ACP odločitev sodišča posredovati ustreznemu partnerskemu organu;
  • zavod za socialno varstvo spremlja ukrep in pripravlja redna poročila o izvajanju ukrepa, ta poročila pa se pošljejo sodišču in ACP, kadar tako odredi sodišče;
  • za vsako podaljšanje ukrepa je treba pridobiti novo predhodno dovoljenje ACP, prav tako se ponovi preostali zgoraj opisani postopek.

Informativno je seznam dokumentov, ki jih ACP zahteva pred odobritvijo namestitve otroka v rejniško družino ali zavod na Portugalskem, v angleščini na voljo na naslednji povezavi.

3 Ali se je vaša država članica odločila, da soglasje ni potrebno za čezmejne namestitve otrok na vašem ozemlju, kadar naj bi se otrok namestil pri nekaterih kategorijah bližnjih sorodnikov? Če je odgovor pritrdilen, katere so kategorije bližnjih sorodnikov?

Posvetovanje in predhodno soglasje nista potrebna, če se otrok odda osebi, ki ima z njim družinske vezi, npr. starim staršem, stricem, tetam ali starejšim bratom ali sestram. V takih primerih je dovolj, da organ, ki odloča o namestitvi, o tem zgolj obvesti osrednji organ za Portugalsko.

4 Ali ima vaša država članica sklenjene sporazume ali ureditve za poenostavitev postopka posvetovanja za pridobitev soglasja za čezmejno namestitev otrok?

Portugalska ima postopek, opisan v odgovoru na 2. vprašanje, za poenostavitev postopka posvetovanja za pridobitev soglasja za čezmejno namestitev otrok.

Upoštevna zakonodaja:

Uredba Sveta (EU) 2019/1111 z dne 25. junija 2019

 

Opozorilo:

Informacije, ki jih vsebuje ta informativni list, za kontaktno točko Evropske pravosodne mreže, sodišča ter druge subjekte in organe niso zavezujoče. Preveriti je treba tudi veljavna pravna besedila. Ta se redno posodabljajo, njihova razlaga pa se s sodno prakso razvija.

Zadnja posodobitev: 20/09/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.