Čezmejna namestitev otrok, tudi v rejniške družine

Slovaška
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 S katerim organom se je treba posvetovati in kateri organ poda predhodno soglasje pred čezmejno namestitvijo otroka na vašem ozemlju?

Center za mednarodno pravno varstvo otrok in mladine (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže)

Spitalska 8

Poštni predal Box 57

814 99 Bratislava

Tel.: +421 2 20 45 82 00

+421 2 20 45 82 01

E-naslov: info@cipc.gov.sk

Spletno mesto: http://www.cipc.gov.sk

Jeziki: slovaščina, češčina in angleščina

2 Na kratko opišite postopek za posvetovanje in pridobitev soglasja (vključno z zahtevanimi dokumenti, roki, potekom postopka in drugimi upoštevnimi podrobnostmi) za čezmejno namestitev otrok na vašem ozemlju.

Osrednji organ države prosilke osrednjemu organu Slovaške republike zagotovi naslednje:

  1. poročilo o otroku, ki vsebuje:

– podatke za identifikacijo otroka, staršev in sorodnikov ter podatke o tem, kje se nahajajo,

– razloge za ukrepanje socialnih služb in povzetek izvedenih ukrepov,

– informacije o trenutni stopnji otrokovega telesnega, duševnega in socialnega razvoja,

– informacije o otrokovih posebnih potrebah, vključno z zdravniškim izvidom, če ima otrok zdravstvene težave,

– mnenje o otroku in starših,

– informacije o stikih med otrokom in njegovimi starši ter sorodniki;

  1. razloge za predlagano nastanitev ali zagotavljanje oskrbe;
  2. predvideno trajanje nastanitve;
  3. ureditev stikov s starši, drugimi sorodniki ali drugimi osebami, s katerimi je otrok v tesnem odnosu, ali razloge, zakaj se o takih stikih ne razmišlja ob upoštevanju člena 8 Evropske konvencije o človekovih pravicah;
  4. kakršen koli predviden nadzor nad ukrepom;
  5. informacije o kakršnem koli predvidenem financiranju;
  6. morebitne druge ustrezne informacije.

Osrednji organ Slovaške republike bo prošnjo skupaj s prilogami k njej posredoval centru za delo, socialne zadeve in družino (Ustredie práce sociálnych vecí a rodiny) in zaprosil za izdajo potrebnega soglasja.

Načeloma bi bilo treba soglasje izdati, če:

  • je nastanitev v otrokovem najboljšem interesu,
  • je bil otrok zaslišan v postopku v tujini, razen kadar to ne bi bilo primerno zaradi njegove starosti ali stopnje zrelosti,
  • je pristojni organ ali fizična oseba, ki ji je otrok zaupan, dala soglasje in ni razlogov proti taki namestitvi.

V okviru namestitve otroka v center za otroke in družine je posebna naloga centra za delo, socialne zadeve in družino izbrati primerno vzgojno-varstveno ustanovo na Slovaškem ter otroku zagotoviti mesto v zadevni ustanovi.

Center za delo, socialne zadeve in družino svoje priporočilo o izdaji ali zavrnitvi izdaje soglasja posreduje centru za mednarodno pravno varstvo otrok in mladine, ki bo izdal ali zavrnil izdajo soglasja na podlagi pridobljenih dokazov. Odločitev se skupaj z izjavo o razlogih pošlje osrednjemu organu prosilcu, centru za družine in otroke, v katerega bi bilo treba nastaniti otroka, ali fizični osebi, ki bi ji bilo treba zaupati otroka. Zoper to odločitev ni mogoče uporabiti nobenega pravnega sredstva.

3 Ali se je vaša država članica odločila, da soglasje ni potrebno za čezmejne namestitve otrok na vašem ozemlju, kadar naj bi se otrok namestil pri nekaterih kategorijah bližnjih sorodnikov? Če je odgovor pritrdilen, katere so kategorije bližnjih sorodnikov?

Da, v primeru nastanitve pri starem staršu, sorojencu mladoletnika ali sorojencu staršev mladoletnika (glej pripombo Slovaške k členu 82(2)).

4 Ali ima vaša država članica sklenjene sporazume ali ureditve za poenostavitev postopka posvetovanja za pridobitev soglasja za čezmejno namestitev otrok?

Ne.

Zadnja posodobitev: 06/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.