Čezmejna namestitev otrok, tudi v rejniške družine

Slovenija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 S katerim organom se je treba posvetovati in dati predhodno soglasje pred čezmejno namestitvijo na vaše ozemlje?

Postopki za predhodno posvetovanje in soglasje pred čezmejno namestitvijo otroka se izvajajo na podlagi 82. člena Uredbe Sveta (EU) 2019/1111 z dne 25. junija 2019 o pristojnosti, priznavanju in izvrševanju odločb v zakonskih sporih in zadeve starševske odgovornosti in mednarodne ugrabitve otrok (prenovitev) v povezavi s 33. členom Haaške konvencije o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju, izvrševanju in sodelovanju v zvezi s starševsko odgovornostjo in ukrepi za varstvo otrok.

V primeru, da je otrok zaupan v varstvo enemu od staršev, soglasje pristojnega organa ni potrebno.

V primeru oddaje otroka na območju Republike Slovenije daje predhodno soglasje osrednji organ na podlagi pozitivnega mnenja Centra za socialno delo.

2 Na kratko opišite postopek posvetovanja in soglasje (vključno z zahtevanimi dokumenti, roki in metodami postopka in drugimi pomembnimi vidiki) v zvezi s čezmejno namestitvijo otrok na njihovo ozemlje)

Za namen posredovanja soglasja v skladu s členom 82(1) Uredbe Sveta (EU) 2019/1111 z dne 25. junija 2019 o pristojnosti, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in zadevah v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o mednarodnem otroku odvzem (preoblikovanje) je pristojni osrednji organ:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Štukljeva cesta 44

1000 Ljubljana

gp.mddsz@gov.si

Osrednji organ posreduje prejeto zahtevo centru za socialno delo v obravnavo in mnenje.

Za posvetovanje in pridobitev soglasja mora osrednji organ države prosilke predložiti naslednjo dokumentacijo:

- podatke o otroku, družinskih razmerah in zakonitih zastopnikih;

- podatke o osebnem položaju mladoletnika, vključno z opisom osebnih in družinskih razmer mladoletnika;

- razloge za namestitev otroka v tujino;

- datum in predvideno trajanje te nastanitve;

- podatke o identiteti oseb, ki so imenovane za rejnike, ali podatke o predlaganem zavodu oziroma drugi osebi, h kateri bo otrok nameščen;

- ureditev predlagane namestitve v primeru zavoda (izhod, ogledi in namestitev);

- odobritev zdravstvenega zavoda oziroma negovalca;

- dokazilo o zdravstvenem zavarovanju;

- zavezo organa prosilca za kritje stroškov predlagane namestitve;

- ureditev spremljanja nastanitve;

- vse podatke o pristojnem organu države članice prosilke, vključno s kontaktnimi podatki.

Dokumentacija mora biti predložena pred namestitvijo, v skladu z določili Uredbe 2019/1111.

3 Ali se je vaša država članica odločila, da za čezmejno namestitev otrok na vašem ozemlju, kjer je otrok nameščen z določenimi kategorijami ožjih družinskih članov, ni potrebna privolitev?

Soglasje je vedno potrebno.

4 Ali ima vaša država članica kakršne koli sporazume ali dogovore za poenostavitev postopka posvetovanja za pridobitev soglasja za čezmejno namestitev otrok?

Ni takšnih dogovorov.

Zadnja posodobitev: 04/07/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.