Čezmejna namestitev otrok, tudi v rejniške družine

Švedska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 S katerim organom se je treba posvetovati in kateri organ poda predhodno soglasje pred čezmejno namestitvijo otroka na vašem ozemlju?

Odobritve za namestitve otrok na Švedskem v skladu z uredbo Bruselj II proučuje odbor za socialno varstvo v občini, v katero naj bi se otrok namestil.

2 Na kratko opišite postopek za posvetovanje in pridobitev soglasja (vključno z zahtevanimi dokumenti, roki, potekom postopka in drugimi upoštevnimi podrobnostmi) za čezmejno namestitev otrok na vašem ozemlju.

Odbor za socialno varstvo lahko tujemu organu odobri namestitev otroka na Švedskem samo, če:

  1. je za otroka namestitev na Švedskem najboljša možnost, zlasti glede na otrokove povezave s Švedsko;
  2. je bila potrjena otrokova naklonjenost namestitvi, kolikor je to mogoče oceniti;
  3. otrokov skrbnik in, če je otrok star 15 let ali več, otrok soglašata z namestitvijo;
  4. je odbor za socialno varstvo proučil okoliščine v posameznem domu in pogoje za nego in skrb v njem;
  5. ima otrok dovoljenje za prebivanje, če je potrebno;
  6. namestitev temelji na Uredbi Sveta (EU) 2019/1111 z dne 25. junija 2019 o pristojnosti, priznavanju in izvrševanju odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o mednarodnem protipravnem odvzemu otrok (uredba Bruselj II) ali Haaški Konvenciji z dne 19. oktobra 1996 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju, uveljavljanju in sodelovanju glede starševske odgovornosti in ukrepov za varstvo otrok.

Informacije o dokumentih, ki se zahtevajo v posameznih primerih, zagotovi zadevna občina. Za več informacij se obrnite na osrednji organ na Švedskem.

3 Ali se je vaša država članica odločila, da soglasje ni potrebno za čezmejne namestitve otrok na vašem ozemlju, kadar naj bi se otrok namestil pri nekaterih kategorijah bližnjih sorodnikov? Če je odgovor pritrdilen, katere so kategorije bližnjih sorodnikov?

Ne, to pravilo se ne uporablja.

4 Ali ima vaša država članica sklenjene sporazume ali ureditve za poenostavitev postopka posvetovanja za pridobitev soglasja za čezmejno namestitev otrok?

Ne.

Zadnja posodobitev: 09/05/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.