Gränsöverskridande placering av barn, däribland i fosterhem (familjehem)

Österrike
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vilken myndighet är det man ska samråda med och som därefter ska ge sitt förhandsgodkännande innan ett barn kan placeras i ditt land?

Enligt nationell lagstiftning är olika scenarier möjliga.

a) Flytt utomlands: Om två personer har anförtrotts vårdnaden måste de även, i princip, fastställa bostadsorten genom ömsesidig överenskommelse. Denna princip om ömsesidig överenskommelse gäller utan begränsningar, dvs. även om en underårig flyttar inom Österrike, särskilt om flytten innebär en väsentlig förändring i personens liv. I synnerhet om bostadsorten flyttas till ett annat land måste den förälder som önskar flytta utomlands dessutom inhämta medgivande från den andra föräldern, eller godkännande från domstol. Domstolen måste ta hänsyn både till den underåriga personens bästa och föräldrarnas intresse.

Om en förälder har anförtrotts den huvudsakliga vårdnaden genom ett domstolsbeslut eller en överenskommelse får han eller hon själv besluta om bostadsort i enlighet med ordalydelsen i § 162.2 i den österrikiska civillagen (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, ABGB). Därmed krävs inget godkännande för flyttning inom Österrike.

Enligt aktuell rättspraxis måste dock den förälder som har den huvudsakliga vårdnaden i sådana fall – särskilt när det är en viktig händelse att en underårig flyttar – även informera den andra föräldern och ta hänsyn till den underåriga personens bästa. Dessutom bör inte ett byte av bostadsort i väsentlig grad påverka den andra förälderns vårdnad. Denna begränsning gäller särskilt vid flyttning utomlands.

Detsamma gäller fosterföräldrar som har vårdnaden, vilket dock sällan händer i praktiken eftersom vårdnaden vanligen förblir hos barn- och ungdomsmyndigheten (Kinder- und Jugendhilfeträger).

b) Placering på institution eller hos fosterföräldrar: En placering med samtycke från vårdnadshavaren eller vårdnadshavarna (oftast föräldrarna) behöver endast vara i linje med de nationella bestämmelserna i de tillämpliga lagarna om skydd av barn och ungdomar och kräver inget domstolsbeslut. En placering utan samtycke från vårdnadshavaren eller vårdnadshavarna är dock föremål för domstolsprövning som en nödåtgärd enligt § 211 i civillagen.

c) Placering i en annan medlemsstat: Om en domstol eller en behörig myndighet (i den mening som avses i artikel 2.2 första meningen i Bryssel IIb-förordningen) överväger att placera en underårig (dvs. en person under 18 år, i enlighet med artikel 2.2 sjätte meningen i Bryssel IIb-förordningen) i en annan medlemsstat, måste den först inhämta godkännande från den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten i enlighet med artikel 82.1 i Bryssel IIb-förordningen. Placeringen genomförs endast efter att den behöriga myndigheten i den anmodade medlemsstaten har godkänt placeringen (artikel 5 i Bryssel IIb-förordningen). Kravet på förhandsgodkännande är en naturlig följd av ovannämnda EU-lagstiftning.

Begäran om godkännande ska därför i allmänhet översändas via centralmyndigheten i den anmodande medlemsstaten till centralmyndigheten i den anmodade medlemsstat där den underåriga personen ska placeras (artikel 82.1 i Bryssel IIb-förordningen). Förfarandet för att erhålla godkännande i varje enskilt fall regleras av den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning.

Så länge det inte är ett fall där inget godkännande krävs (se punkt 3) eller där inga andra administrativa åtgärder har vidtagits (se punkt 4), ska en begäran om godkännande översändas via centralmyndigheten till barn- och ungdomsmyndigheten (se punkt 2).

Österrike har nio delstater som fungerar som barn- och ungdomsmyndighet genom olika organ, t.ex. delstatsregeringens kontor (Amt der Landesregierung), kommunfullmäktige (Magistrat) eller distriktsmyndigheten (Bezirkshauptmannschaft). Gränsöverskridande placering godkänns av barn- och ungdomsmyndigheten i det område där placeringen kommer att äga rum.

Delstat

Adress

Kontaktperson:

Burgenland

Amt der Burgenländischen Landesregierung (delstatsregeringens kontor i Burgenland)

Abteilung 6 – Soziales und Gesundheit (Avdelning 6 – Sociala frågor och hälsa)

Kinder- und Jugendhilfe (enheten för stöd till barn och ungdomar)

Europaplatz 1

7000 Eisenstadt, Österrike

post.a6@bgld.gv.at

Daniel Novak

daniel.novak@bgld.gv.at

Kärnten

Amt der Kärntner Landesregierung (delstatsregeringens kontor i Kärnten)

Abteilung 4 – Soziale Sicherheit (Avdelning 4 – Social trygghet)

Mießtaler Straße 1

9021 Klagenfurt, Österrike

abt4.kjh@ktn.gv.at

Niederösterreich

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (delstatsregeringens kontor i Niederösterreich)

Gruppe Gesundheit und Soziales (hälsa och sociala frågor)

Abteilung Jugendwohlfahrt (avdelningen för stöd till ungdomar)

Landhausplatz 1

3109 St. Pölten

post.gs6@noel.gv.at

Dr. Peter Rozsa

peter.rozsa@noel.gv.at

Oberösterreich

Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (delstatsregeringens kontor i Oberösterreich)

Regionala förvaltningen

Direktion Gesellschaft, Soziales und Gesundheit (direktoratet för samhälle, sociala frågor och hälsa)

Abteilung Kinder- und Jugendhilfe (barn- och ungdomsavdelningen)

Bahnhofplatz 1

4021 Linz, Österrike

kjh.post@ooe.gv.at

Astrid Mitter-Stöhr

astrid.mitter-stoehr@ooe.gv.at

Salzburg

Amt der Salzburger Landesregierung (delstatsregeringens kontor i Salzburg)

Kinder- und Jugendhilfe (enheten för stöd till barn och ungdomar)

Fischer-von-Erlach-Straße 47

Postfach 527

5010 Salzburg, Österrike

soziales@salzburg.gv.at

Renate Heil renate.heil@salzburg.gv.at

Steiermark

Amt der Steiermärkischen Landesregierung (delstatsregeringens kontor i Steiermark)

Kinder- und Jugendhilfe (enheten för stöd till barn och ungdomar)

Hofgasse 12

8010 Graz

kinderundjugendhilfe@stmk.gv.at

Andrea Rotmajer

andrea.rotmajer@stmk.gv.at

Tyrolen

Amt der Tiroler Landesregierung (delstatsregeringens kontor i Tyrolen)

Abteilung Kinder- und Jugendhilfe (barn- och ungdomsavdelningen)

Leopoldstrasse 3

6020 Innsbruck

kiju@tirol.gv.at

Reinhard Stocker-Waldhuber

reinhard.stocker@tirol.gv.at

Vorarlberg

Amt der Vorarlberger Landesregierung (delstatsregeringens kontor i Vorarlberg)

Fachbereich Jugend und Familie (ungdoms- och familjefrågor)

Landhaus

Römerstraße 15

6901 Bregenz, Österrike

jugend.familie@vorarlberg.at

Wien

MA 11 Amt für Jugend und Familie (ungdoms- och familjekontoret)

Rüdengasse 11

1030 Wien

gr@ma11.wien.gv.at

Mag. Josef Hiebl

josef.hiebl@wien.gv.at

2 Beskriv kortfattat hur samrådet går till och hur man får godkännande för att i sitt land placera ett barn från ett annat land (bl.a. vilka handlingar som behövs, tidsfrister, hur förfarandet ser ut och andra relevanta uppgifter).

Samrådsförfarandet ska riktas till behörig barn- och ungdomsmyndighet via centralmyndigheten, det federala justitieministeriet. Centralmyndigheten vidarebefordrar ansökan till barn- och ungdomsmyndigheten i den delstat där placeringen planeras (se punkt 1). Alla uppgifter och styrkande handlingar ska översättas till tyska.

Enligt artikel 82 i Bryssel IIb-förordningen ska begäran omfatta en rapport om den underåriga personen tillsammans med skälen för den placering eller vård som föreslås, information om planerad finansiering och all annan information som anses vara relevant.

Alla barn- och ungdomsmyndigheter anser att följande information är relevant:

 • Uppgifter om den underåriga personen, familjemedlemmar (föräldrar, syskon osv.) och vårdnadshavare.
 • Skäl till att placeringen ligger i den underåriga personens bästa, t.ex. för att personen har en särskild koppling till Österrike.
 • Datum för placeringen och planerad varaktighet.
 • Uppgifter om den institution/det familjehem (adress, kontaktuppgifter) där den underåriga personen ska placeras.
 • Institutionens eller fosterföräldrarnas samtycke.
 • Fullständiga uppgifter om det behöriga organet i den anmodande medlemsstaten, däribland kontaktuppgifter.
 • Ett bindande avtal om att den anmodande myndigheten står för kostnaderna.
 • Bevis på sjukförsäkring eller socialförsäkring.

De behöriga barn- och ungdomsmyndigheterna anser att följande krav och uppgifter också är relevanta när de ger godkännande, men förbehåller sig rätten att begära ytterligare information och/eller handlingar i enskilda fall.

Krav

Erforderliga handlingar

Amt der Burgenländischen Landesregierung (delstatsregeringens kontor i Burgenland)

 • Information om det problem som föreligger (målsättningar, utlåtanden, utvärderingar, intyg, domstolsbeslut).
 • Förklaring om samtycke från vårdnadshavare.

Amt der Kärntner Landesregierung (delstatsregeringens kontor i Kärnten)

 • Familjehemmets lämplighet.
 • Godkännande som krävs enligt invandringslagstiftningen.
 • Samtycke från den underåriga personen och vårdnadshavare.
 • En översikt av stöd som hittills tillhandahållits under uppväxten.
 • Utlåtanden, diagnoser, utvärderingar.
 • Befintliga kontakträttigheter.
 • Domstolsavgöranden.
 • Vårdnadsavgörande med följande anmärkning: Med placeringen av ... vid/hos ... överförs ansvaret för vård och uppfostran till institutionen/familjehemmet.
 • Kopia av e-kort.

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung (delstatsregeringens kontor i Niederösterreich)

 • Nödvändigt för den underåriga personens bästa och/eller en referensperson för underårigas bästa finns i Niederösterreich.
 • Lämplig omsorgsplats.
 • Erkännande av yrkesstandarder i Niederösterreich.
 • Regelbunden översyn av stödplanen, inbegripet mål för uppfostran, utförd av den anmodande myndigheten.
 • Uppgivande av kontaktperson om det blir nödvändigt att avsluta åtgärden.
 • Aktuella rapporter om fysisk, känslomässig, social, utbildningsmässig och yrkesmässig utveckling.
 • Aktuella medicinska utlåtanden.
 • Kopior av den underåriga personens väsentliga handlingar, e-kort.
 • Uppgifter om läkemedelsbehandling.
 • Stödplan, inbegripet stöd som hittills tillhandahållits.
 • Problembeskrivning, social och psykologisk diagnos, fastställande av mål, åtgärdens varaktighet och prognos.
 • Protokoll från förhör med den underåriga personen om den planerade åtgärden.
 • Skriftligt samtycke från vårdnadshavare.
 • Avtal om hur eventuell umgängesrätt ska struktureras.

Amt der Oberösterreichischen Landesregierung (delstatsregeringens kontor i Oberösterreich)

 • I förväg fastställd bosättningsstatus.
 • Tydlig ansvarsfördelning mellan den anmodande medlemsstaten (typ, omfattning och betalning) och den anmodade medlemsstaten (tillsyn över institutionen).
 • Den anmodande medlemsstatens erkännande av yrkesstandarder i Oberösterreich.
 • En översikt av stöd som hittills tillhandahållits under uppväxten.
 • Utlåtanden, diagnoser, rapporter, utvärderingar.
 • Protokoll från förhör med den underåriga personen.
 • En sammanfattning av de biologiska föräldrarnas rätt till kontakt.
 • Formellt samtycke från vårdnadshavare.
 • Domstolsbeslut.
 • Kopior av den underåriga personens väsentliga handlingar.

Amt der Salzburger Landesregierung (delstatsregeringens kontor i Salzburg)

 • Godkännande från den behöriga lokala barn- och ungdomsmyndigheten när det gäller placering.
 • En översikt av stöd som hittills tillhandahållits under uppväxten.
 • Medicinska/psykiatriska utlåtanden, diagnoser, utvärderingar.
 • Protokoll från förhör med den underåriga personen.
 • En sammanfattning av de biologiska föräldrarnas rätt till kontakt.
 • Formellt samtycke från vårdnadshavare.
 • Domstolsbeslut.
 • En kopia av den underåriga personens e-kort.

Amt der Steiermärkischen Landesregierung (delstatsregeringens kontor i Steiermark)

 • I förväg fastställd bosättningsstatus.
 • Samtycke har getts av vårdnadshavare.
 • Domstolsbeslut.
 • Medicinska utlåtanden.
 • Överlämnanderapport från behörig anmodande myndighet (bakgrund, nuvarande social situation och familjesituation, beskrivning av problem och resurser, socialarbetarens slutsats och prognos, uppnående av mål, kortfattad bedömning).

Amt der Tiroler Landesregierung (delstatsregeringens kontor i Tyrolen)

 • Stödplan, bakgrund och hittillsvarande åtgärder.
 • Relevanta rapporter, psykologiska bedömningar osv.
 • Skriftligt samtycke från vårdnadshavare.
 • Styrkt samtycke från det underåriga barnet, såvida inte ett förhör anses vara olämpligt på grund av den underåriga personens ålder eller (bevisade) mognadsgrad.
 • En kopia av den underåriga personens id-kort.
 • Framtida situation för den underåriga personen vid återvändande.

Amt der Vorarlberger Landesregierung (delstatsregeringens kontor i Vorarlberg)

 • Vårdnadsavgörande med följande anmärkning: Med placeringen av ... vid/hos ... överförs ansvaret för vård och uppfostran till institutionen/familjehemmet.
 • Stöd som hittills tillhandahållits under uppväxten.
 • Avtalad stödplan; framtidsutsikter.
 • Utlåtanden/diagnoser från psykiater/psykolog för barn och ungdomar.
 • Förhör med den underåriga personen.
 • Samtycke från vårdnadshavare.

Magistrat der Stadt Wien (kommunförvaltningen för staden Wien)

 • Utlåtanden, diagnoser, rapporter, utvärderingar.
 • Protokoll från förhör med den underåriga personen.
 • Godkännande som krävs enligt invandringslagstiftningen.

3 Gäller den regeln i ditt medlemsland att det inte behövs något godkännande för placeringar av barn i ditt land, om barnet ska placeras hos vissa kategorier av nära anhöriga? Om ja, vilka kategorier av nära anhöriga?

I likhet med placeringar hos en förälder (artikel 82.1 i Bryssel IIb-förordningen) krävs inget godkännande för placering i Österrike hos följande nära anhöriga:

 • Mor- eller farföräldrar.
 • Föräldrarnas syskon.
 • Den underåriga personens vuxna syskon.

4 Har ditt medlemsland ingått några avtal eller överenskommelser som förenklar samrådet inför ett godkännande av gränsöverskridande placeringar av barn?

Centralmyndigheten har ingen kännedom om sådana avtal.

Senaste uppdatering: 10/05/2023

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.