Gränsöverskridande placering av barn, däribland i fosterhem (familjehem)

Belgien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vilken myndighet är det man ska samråda med och som därefter ska ge sitt förhandsgodkännande innan ett barn kan placeras i ditt land?

Begäran måste ställas till centralmyndigheten i Belgien. Centralmyndigheten kommer att vidarebefordra begäran till den behöriga myndigheten i den belgiska gemenskap som berörs.

Begäran måste upprättas på språket i den mottagande belgiska gemenskapen (tyska, franska eller nederländska). Anmodande stater bör i förväg kontrollera med den belgiska centralmyndigheten på vilket språk begäran måste göras.

Begäran godkänns av den behöriga myndigheten i den berörda belgiska gemenskapen.

Den belgiska centralmyndigheten har följande kontaktuppgifter:

Federala justitieministeriet (Service Public Fédéral Justice/Federale Overheidsdienst Justitie)

Generaldirektoratet för lagstiftning och grundläggande fri- och rättigheter (Direction générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux/Directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden)

Internationellt civilrättsligt samarbete (Service de Coopération internationale civile/Dienst Internationale rechtshulp in burgerlijke zaken)

Boulevard de Waterloo 115

B-1000 Bryssel

Tfn: + 32 (2) 542 65 11

E-post: dh1996@just.fgov.be

2 Beskriv kortfattat hur samrådet går till och hur man får godkännande för att i sitt land placera ett barn från ett annat land (bl.a. vilka handlingar som behövs, tidsfrister, hur förfarandet ser ut och andra relevanta uppgifter).

Den franskspråkiga gemenskapen (Fédération Wallonie-Bruxelles)

 • Begäran ska innehålla följande:
  • Barnets identitet (efternamn, förnamn, födelsedatum, medborgarskap).
  • Relevanta uppgifter om barnets administrativa ställning i ursprungslandet, särskilt rörande barnets sociala rättigheter: barnets sjukförsäkring och familjebidrag.
  • Vårdnadshavarnas identitet (efternamn, förnamn, födelsedatum, medborgarskap).
  • Uppgifter om den (fysiska eller juridiska) person som utövar föräldraansvar, om annan än ovanstående.
  • Uppgifter om familjehemmet (efternamn, förnamn, födelsedatum, medborgarskap, adress).
  • Närmare uppgifter om den föreslagna placeringen: vilken myndighet som ansvarar för placeringen, det aktuella rättsliga avgörandet, de förberedande handlingar som utarbetats av den behöriga ungdomsvårdsmyndigheten (Service d’aide à la jeunesse), placeringens förväntade varaktighet och planerade uppföljningsåtgärder samt finansieringsarrangemang.
  • En social rapport (rapport social) med uppgifter om skälen för placeringen, åtgärder som tidigare vidtagits i ursprungslandet, den nuvarande situationen, barnets bakgrund och, i tillämpliga fall, barnets särskilda behov (i fråga om utbildning och hälso- och sjukvård (psykologbehov, logopedbehov osv.)).
  • I tillämpliga fall, en motivering till varför en placering utomlands är brådskande.
  • I tillämpliga fall, vilka åtgärder som den anmodande medlemsstaten har vidtagit för att förbereda placeringen.
 • Tidsfrister:

Avgörandet om att bevilja eller vägra godkännande översänds till den anmodande centralmyndigheten senast tre månader från mottagandet av en begäran i enlighet med artikel 82.4 i rådets förordning (EU) 2019/1111 av den 25 juni 2019, utom i fall då detta är omöjligt på grund av exceptionella omständigheter. Detta är en vägledande tidsfrist (délai d’ordre).

 • Förfarande:

Tillämpligt förfarande är det förfarande som föreskrivs i artikel 82 i rådets förordning (EU) 2019/1111 av den 25 juni 2019.

Utom i de fall då barnet ska placeras hos en av sina föräldrar ska centralmyndigheten i den anmodande medlemsstaten sända en begäran om godkännande till den belgiska centralmyndigheten som inbegriper en rapport om barnet, skälen för den placering eller vård som föreslås för barnet i den franskspråkiga gemenskapen (Fédération Wallonie-Bruxelles), information om planerad finansiering och all annan information som den anser vara relevant, såsom placeringens förväntade varaktighet.

Begäran och alla eventuella ytterligare handlingar ska åtföljas av en översättning till franska.

Den franskspråkiga gemenskapen (Fédération Wallonie-Bruxelles) samlar in alla uppgifter och handlingar som behövs för att behandla den anmodande medlemsstatens begäran för att vid behov förbereda den gränsöverskridande placeringen och underlätta samordningen. De utredningar som görs av de sociala myndigheterna gör det möjligt för dem att därefter fatta beslut om att bevilja eller vägra godkännande av den föreslagna placeringen av barnet inom deras territorium.

Beslutet om att bevilja eller vägra godkännande översänds av kontaktpersonen för den franskspråkiga gemenskapen (Fédération Wallonie-Bruxelles) till den belgiska centralmyndigheten, som ser till att ärendet följs upp av den anmodande medlemsstaten.

Ett principgodkännande av placeringen utfärdas av en myndighet. När beslutet om placering utomlands väl har meddelats måste ett ytterligare beslut fattas av de lokala tjänstemän som kommer att vidta de praktiska åtgärderna för placeringen av barnet hos den familj eller på den institution som är aktuell. Det rör sig därför om två på varandra följande ”överenskommelser” som måste ingås innan barnet kan placeras.

I enlighet med artikel 39.1 f i rådets förordning (EU) 2019/1111 av den 25 juni 2019 vägras erkännandet av ett avgörande i ett mål om föräldraansvar om förfarandet i artikel 82 inte har följts, samt om erkännandet gavs utan att ett barn som är i stånd att bilda egna åsikter har getts möjlighet att uttrycka sina åsikter i enlighet med artikel 21, utom när det fanns starka skäl särskilt med beaktande av ärendets brådskande natur (artikel 39.2 b).

Den anmodade medlemsstaten och den anmodande medlemsstaten ska behandla den information som de utbyter med varandra via sina respektive centralmyndigheter konfidentiellt. Informationen får inte användas för något annat ändamål än det för vilket de samlades in eller översändes.

Den flamländska gemenskapen (Vlaamse Gemeenschap)

 • Begäran ska innehålla följande:
  • Barnets identitet (efternamn, förnamn, födelsedatum, medborgarskap).
  • Relevanta uppgifter om barnets administrativa ställning i ursprungslandet, särskilt rörande sjukförsäkring.
  • Föräldrarnas identitet (efternamn, förnamn, födelsedatum, medborgarskap, adress).
  • Uppgifter om den (fysiska eller juridiska) person som utövar föräldraansvar, om annan än ovanstående.
  • Uppgifter om familjehemmet (efternamn, förnamn, födelsedatum, medborgarskap, adress).
  • Närmare uppgifter om den föreslagna placeringen: vilken myndighet som ansvarar för placeringen, det aktuella rättsliga avgörandet, de förberedande handlingar som utarbetats av den behöriga ungdomsvårdsmyndigheten, placeringens förväntade varaktighet och planerade uppföljningsåtgärder samt arrangemang för finansiering/ersättning för kostnader.
  • Huruvida ärendet i dess helhet överlämnas eller bara ledningen av det.
  • En social rapport med uppgifter om skälen för placeringen, åtgärder som tidigare vidtagits i ursprungslandet, den nuvarande situationen, barnets bakgrund och, i tillämpliga fall, barnets särskilda behov (i fråga om utbildning). I tillämpliga fall, en motivering till varför en placering utomlands är brådskande.
 • Förfarande:

Ett principgodkännande av placeringen och ett beslut om finansieringen av placeringen utfärdas av en myndighet. När beslutet om placering utomlands har fattats måste ett ytterligare beslut fattas av de lokala tjänstemän som kommer att vidta de praktiska åtgärderna för placeringen av barnet hos den familj eller på den institution som är aktuell. Det rör sig därför om två på varandra följande ”överenskommelser” som måste ingås innan barnet kan placeras.

Den tyskspråkiga gemenskapen (Deutschsprachige Gemeinschaft)

 • Begäran ska innehålla följande:
  • Barnets identitet (efternamn, förnamn, födelsedatum, medborgarskap).
  • Relevanta uppgifter om barnets administrativa ställning i ursprungslandet, särskilt rörande sjukförsäkring.
  • Föräldrarnas eller vårdnadshavarnas identitet (efternamn, förnamn, födelsedatum, medborgarskap, adress).
  • En social rapport med uppgifter om skälen för placeringen, åtgärder som tidigare vidtagits i ursprungslandet, den nuvarande situationen och bevis för att barnet har hörts under det utländska förfarandet, såvida det inte har ansetts olämpligt med hänsyn till barnets ålder eller mognad.
  • I tillämpliga fall, en motivering till varför en placering utomlands är brådskande.
  • Kontaktuppgifter till den behöriga myndigheten i ursprungslandet (namn, adress, telefonnummer).
  • Kontaktuppgifter till familjehemmet/den vårdgivande institutionen (namn, adress, telefonnummer).
  • Närmare uppgifter om den föreslagna placeringen: syftet med placeringen, information om kontroller av placeringen (När genomförde barnskyddsmyndigheten ett besök? Hur ofta planerar barnskyddsmyndigheten att göra besök? Om inget personligt besök har genomförts, när är ett besök planerat?), var det är planerat att barnet ska gå i skola (vid särskilda utbildningsbehov krävs relevanta handlingar, såvida inte skolgången planeras att äga rum i Belgien), placeringens varaktighet och planerade uppföljningsåtgärder samt information om finansieringsarrangemang.
 • Förfarande:

Myndigheterna kontrollerar förutsättningarna för erkännande av boendeformen i enlighet med relevanta rättsliga grunder i Belgiens tyskspråkiga gemenskap.

3 Gäller den regeln i ditt medlemsland att det inte behövs något godkännande för placeringar av barn i ditt land, om barnet ska placeras hos vissa kategorier av nära anhöriga? Om ja, vilka kategorier av nära anhöriga?

Nej.

4 Har ditt medlemsland ingått några avtal eller överenskommelser som förenklar samrådet inför ett godkännande av gränsöverskridande placeringar av barn?

Nej.

Senaste uppdatering: 15/02/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.