Gränsöverskridande placering av barn, däribland i fosterhem (familjehem)

Kroatien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vilken myndighet är det man ska samråda med och som därefter ska ge sitt förhandsgodkännande innan ett barn kan placeras i ditt land?

En gränsöverskridande placering av ett barn i Kroatien måste föregås av samråd med och godkännande av ministeriet för sysselsättning, pensionssystem, familjefrågor och socialpolitik (Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike). Kommittén för säkerställande av överensstämmelse med villkoren för gränsöverskridande placering av barn och granskning av enskilda ansökningar om beviljande av förhandsgodkännande för gränsöverskridande placering av ett barn i Kroatien (Povjerenstvo za utvrđivanje uvjeta za prekogranični smještaj djece te razmatranje pojedinačnih zahtjeva za davanje prethodnog pristanka za prekogranični smještaj djece na području Republike Hrvatske) arbetar med detta vid ministeriet.

2 Beskriv kortfattat hur samrådet går till och hur man får godkännande för att i sitt land placera ett barn från ett annat land (bl.a. vilka handlingar som behövs, tidsfrister, hur förfarandet ser ut och andra relevanta uppgifter).

Ministeriet för sysselsättning, pensionssystem, familjefrågor och socialpolitik är centralmyndighet för åtgärder enligt rådets förordning (EU) 2019/1111 och har inrättat kommittén för säkerställande av överensstämmelse med villkoren för gränsöverskridande placering av barn och granskning av enskilda ansökningar om beviljande av förhandsgodkännande för gränsöverskridande placering av ett barn i Kroatien. Kommittén består av fem ledamöter och sammanträder för att fatta individuella beslut på grundval av ansökningar som inkommit.

En ansökan inges tillsammans med

  1. en utförlig rapport om barnet med yttrande och slutsats från expertgruppen för gränsöverskridande placering, medicinsk dokumentation och orsakerna till den gränsöverskridande placeringen,
  2. namnet på tjänsteleverantören som barnet ska placeras hos,
  3. planerade datum för placeringens början och slut,
  4. ett intyg där tjänsteleverantören åtar sig att tillhandahålla barnet tjänsten och att bära alla kostnader för barnets resa (tur och retur), uppehälle, sjukförsäkring och utbildning,
  5. ett intyg där barnet ger sitt medgivande till den gränsöverskridande placeringen och bekräftar att han eller hon känner till placeringsprogrammet,
  6. ett intyg från den ansökande staten med försäkran om att tjänsteleverantörens företrädare kommer att vara bemyndigad att agera ombud för barnet i samband med registrering av barnets tillfälliga vistelse samt att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda barnet,
  7. uppgifter om den myndighet i den ansökande staten som är behörig att fatta beslut gällande placeringen,
  8. domstolsbeslut som avser barnet (beslut om barnets vårdnad osv.), och
  9. annan dokumentation som den ansökande staten anser vara relevant för att genomföra åtgärden.

Handlingar inges i original på den ansökande statens språk tillsammans med en översättning till kroatiska. Förfarandet är brådskande, så kommittén gör sin bedömning direkt efter att ha granskat ansökan och styrkande handlingar. På grundval av denna bedömning antar ministeriet för sysselsättning, pensionssystem, familjefrågor och socialpolitik ett slutgiltigt beslut om att bevilja eller avslå ansökan om förhandsgodkännande för gränsöverskridande placering i Kroatien.

3 Gäller den regeln i ditt medlemsland att det inte behövs något godkännande för placeringar av barn i ditt land, om barnet ska placeras hos vissa kategorier av nära anhöriga? Om ja, vilka kategorier av nära anhöriga?

Enligt artikel 82 i rådets förordning (EU) 2019/1111 krävs inget godkännande från Kroatien om barnet ska placeras med en förälder eller nära släkting. För de syften som avses i artikel 82.2 i rådets förordning (EU) 2019/1111 räknas mor- och farföräldrar, föräldrars syskon, syskon och halvsyskon samt barn till syskon och halvsyskon som nära anhöriga.

4 Har ditt medlemsland ingått några avtal eller överenskommelser som förenklar samrådet inför ett godkännande av gränsöverskridande placeringar av barn?

Kroatien har inte ingått avtal eller överenskommelser som förenklar samrådet inför ett godkännande av gränsöverskridande placeringar av barn.

Senaste uppdatering: 20/02/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.