Gränsöverskridande placering av barn, däribland i fosterhem (familjehem)

Cypern
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vilken myndighet är det man ska samråda med och som därefter ska ge sitt förhandsgodkännande innan ett barn kan placeras i ditt land?

Den behöriga myndighet som måste ge sitt förhandsgodkännande innan ett barn placeras över gränserna är socialtjänsten vid det biträdande socialministeriet, vars kontaktuppgifter är följande:

Adress: Leoforos Prodromou 63, 2063 Strovolos, Nikosia

Tfn + 357 22406602/+ 357 22406655

E-post: central.sws@sws.dmsw.gov.cyhtapanidou@sws.dmsw.gov.cyPTrifilli@sws.dmsw.gov.cy

Webbplats: https://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sws/sws.nsf/dmlindex_en/dmlindex_en?OpenDocument

Språk: Grekiska och engelska

2 Beskriv kortfattat hur samrådet går till och hur man får godkännande för att i sitt land placera ett barn från ett annat land (bl.a. vilka handlingar som behövs, tidsfrister, hur förfarandet ser ut och andra relevanta uppgifter).

Alla framställningar måste ställas till Republiken Cyperns centralmyndighet, som är ministeriet för justitiefrågor och allmän ordning.

Tillsammans med begäran om godkännande för placering av ett barn ska den ansökande myndigheten skicka följande information, tillsammans med en officiell översättning till grekiska:

1. Rapport om barnet som innehåller

  • identifieringsuppgifter för barnet, dess föräldrar och släktingar och var de befinner sig,
  • skälen för begäran om ingripande från socialtjänsten och en sammanfattning av de åtgärder som vidtagits av den begärande myndigheten,
  • information om barnets fysiska, psykiska och sociala utveckling,
  • information om barnets särskilda behov, inbegripet ett läkarutlåtande om barnet lider av ett medicinskt tillstånd, och eventuella särskilda utbildningsbehov,
  • barnets (i förekommande fall) och föräldrarnas synpunkter,
  • information om kontakten mellan barnet och dess föräldrar och släktingar.

2. Skälen till den föreslagna placeringen eller tillhandahållandet av vård.

3. Placeringens förväntade varaktighet.

4. Arrangemang för kontakt med föräldrar, andra släktingar eller andra personer till vilka barnet har nära anknytning eller skälen till att sådan kontakt inte rekommenderas.

5. Eventuell planerad övervakning av åtgärden.

6. En skriftlig förklaring från den fysiska eller juridiska person som har vårdnaden om barnet eller något annat behörigt organ som står för alla kostnader för placering och inkvartering av barnet.

7. Beslut av domstolar eller andra myndigheter om barnet, i förekommande fall.

8. All annan relevant information.

3 Gäller den regeln i ditt medlemsland att det inte behövs något godkännande för placeringar av barn i ditt land, om barnet ska placeras hos vissa kategorier av nära anhöriga? Om ja, vilka kategorier av nära anhöriga?

Det finns inget undantag från kravet på samtycke till gränsöverskridande placeringar där barnet ska placeras hos nära släktingar. Samtycke krävs i samtliga fall.

4 Har ditt medlemsland ingått några avtal eller överenskommelser som förenklar samrådet inför ett godkännande av gränsöverskridande placeringar av barn?

Det finns inga sådana avtal eller överenskommelser.

Senaste uppdatering: 20/02/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.