Gränsöverskridande placering av barn, däribland i fosterhem (familjehem)

Tjeckien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vilken myndighet är det man ska samråda med och som därefter ska ge sitt förhandsgodkännande innan ett barn kan placeras i ditt land?

Den myndighet som är behörig att samtycka till placering av barn i enlighet med rådets förordning (EU) 2019/1111 är Tjeckiens centrala myndighet i den mening som avses i samma förordning, dvs. byrån för internationellt rättsligt skydd för barn (Úrad pro mezinárodneprávní ochranu detí), i enlighet med avsnitt 35 punkt 2 k i lag nr 359/1999 om socialt och rättsligt skydd för barn, i dess ändrade lydelse.

2 Beskriv kortfattat hur samrådet går till och hur man får godkännande för att i sitt land placera ett barn från ett annat land (bl.a. vilka handlingar som behövs, tidsfrister, hur förfarandet ser ut och andra relevanta uppgifter).

Om byrån får information om ett barn och uppmanas att avge ett yttrande undersöker den alltid familjens historia i Tjeckien för att fastställa om det finns några släktingar eller närstående personer till barnet i Tjeckien som kan och är villiga att ta hand om honom/henne, och bedömer dem genom den myndighet som ansvarar för det sociala och rättsliga skyddet av barn. Om det inte finns några släktingar eller nära anhöriga tillgängliga undersöks även möjligheten att placera barnet i fosterhem (eller, i extrema fall, boendeinstitutioner). Om ett barn kan placeras på lämpligt sätt i Tjeckien underrättar byrån den begärande myndigheten (domstolen, centralmyndigheten, den utländska myndighet som ansvarar för det sociala och rättsliga skyddet av barn osv.) samt ambassaden (i förekommande fall) och föreslår en lösning. I administrativa förfaranden ger byrån också sitt samtycke till särskilda placeringar av barn.

Om en utländsk myndighet beslutar att placera ett barn i Tjeckien måste man enas om överföringen och transporten av barnet. Om barnet inte kan föras med av sina nuvarande omsorgsgivare eller hämtas utomlands av sina framtida omsorgsgivare, kan transporten av barnet organiseras i samarbete med ambassaden och den tjeckiska myndighet som ansvarar för det sociala och rättsliga skyddet av barn (tillämpning av avsnitt 36 i lag nr 359/1999 om socialt och rättsligt skydd av barn, i dess ändrade lydelse).

En överföringsprocess som är så lite betungande för barnet som möjligt, såväl som ett acklimatiseringsförfarande, måste diskuteras vid förhandlingar med den utländska partnern (den centrala myndigheten, den utländska myndighet som ansvarar för det sociala och rättsliga skyddet av barn, den utländska fosterförälder eller släkting vars omsorg över barnet överförs). Det sätt på vilket barnet överförs diskuteras av byrån i förväg med det behöriga utländska organet.

Barnet måste inneha en resehandling (ett pass eller en nödresehandling) och, om möjligt, en födelseattest (om barnet är fött i en annan stat än Tjeckien), domstolsbeslutet inklusive det intyg som avses i artikel 36 i Bryssel II-förordningen eller en annan handling som styrker möjligheten att erkänna domstolsbeslutet, medicinsk dokumentation, inklusive ett vaccinationskort och försäkringskort, samt ett intyg om skolnärvaro.

3 Gäller den regeln i ditt medlemsland att det inte behövs något godkännande för placeringar av barn i ditt land, om barnet ska placeras hos vissa kategorier av nära anhöriga? Om ja, vilka kategorier av nära anhöriga?

Nej.

4 Har ditt medlemsland ingått några avtal eller överenskommelser som förenklar samrådet inför ett godkännande av gränsöverskridande placeringar av barn?

Nej.

Senaste uppdatering: 11/05/2023

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.