Gränsöverskridande placering av barn, däribland i fosterhem (familjehem)

Estland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vilken myndighet är det man ska samråda med och som därefter ska ge sitt förhandsgodkännande innan ett barn kan placeras i ditt land?

Socialförsäkringsmyndigheten – info@sotsiaalkindlustusamet.ee.

2 Beskriv kortfattat hur samrådet går till och hur man får godkännande för att i sitt land placera ett barn från ett annat land (bl.a. vilka handlingar som behövs, tidsfrister, hur förfarandet ser ut och andra relevanta uppgifter).

Samtycke erhålls genom att en ansökan lämnas in till socialförsäkringsmyndigheten, särskilt genom att följande uppgifter och handlingar lämnas in:

 1. Barnets namn, födelsedatum, medborgarskap och modersmål.
 2. En bedömning av eventuella stödbehov som barnet har, inbegripet information om barnets fysiska, hälsorelaterade, psykologiska, emotionella, kognitiva, utbildningsmässiga och ekonomiska status.
 3. De omständigheter som ligger till grund för placeringen och skälen till placeringen i Estland.
 4. Placeringens förväntade varaktighet.
 5. En sammanfattning av barnets åsikt eller, om barnets åsikt inte har fastställts, en redogörelse för skälen till att detta inte har gjorts.
 6. Information om pågående förfaranden som rör barnet.
 7. Information om det juridiska ombudet för barnet som ska placeras.
 8. Namn, födelsedatum, medborgarskap och modersmål för den person som barnet ska placeras hos samt vederbörandes kontaktuppgifter.
 9. En översikt över de sociala stödåtgärder som barnet kommer att behöva efter att ha placerats i Estland.
 10. En översikt över hur barnets kontakt med sina föräldrar och andra släktingar, eller med andra närstående personer, har ordnats.
 11. Information om finansieringen för barnets placering.
 12. Domstolsbeslut om föräldraansvar för det barn som ska placeras.
 13. Annan relevant dokumentation.

3 Gäller den regeln i ditt medlemsland att det inte behövs något godkännande för placeringar av barn i ditt land, om barnet ska placeras hos vissa kategorier av nära anhöriga? Om ja, vilka kategorier av nära anhöriga?

Det har inte fattats något separat beslut. Om barnet behöver placeras hos en nära anhörig måste barnets behov av välfärd och placering fortfarande bedömas och motiveras i detta sammanhang. Samtycke krävs inte för placering av ett barn hos den andra föräldern om han eller hon har vårdnadsrätt.

4 Har ditt medlemsland ingått några avtal eller överenskommelser som förenklar samrådet inför ett godkännande av gränsöverskridande placeringar av barn?

Nej, inte i det här skedet.

Senaste uppdatering: 22/02/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.