Gränsöverskridande placering av barn, däribland i fosterhem (familjehem)

Frankrike
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vilken myndighet är det man ska samråda med och som därefter ska ge sitt förhandsgodkännande innan ett barn kan placeras i ditt land?

European and International Affairs Section of the Directorate for Youth Protection and Juvenile Justice (DPJJ) ansvarar för ansökningar om praktik i Frankrike och för att ge tillstånd.

Ansökningar kan skickas antingen per post till 13, Place de Vendôme, 75041 Paris Cedex 01, eller elektroniskt till saei.dpjj@justice.gouv.fr.

2 Beskriv kortfattat hur samrådet går till och hur man får godkännande för att i sitt land placera ett barn från ett annat land (bl.a. vilka handlingar som behövs, tidsfrister, hur förfarandet ser ut och andra relevanta uppgifter).

Den behöriga centrala myndigheten i den anmodade staten måste lämna in en ansökan om godkännande till departementet för europeiska och internationella frågor vid justitieministeriet (SAEI).

Ansökan ska innehålla följande uppgifter samt en översättning till franska:

 • Barnets fullständiga civilrättsliga ställning (med en kopia på dokumentet om civilrättslig ställning).
 • En sammanfattning av barnets individuella situation och familjesituation (beslut från rättsliga myndigheter och rapporter och anteckningar från socialtjänsten).
 • En förklaring om skälen till den föreslagna placeringen, med hänsyn till barnets bästa.
 • Identitets- och kontaktuppgifter om de personer som har familjeansvar och en registeruppgift om deras samtycke till placeringen.
 • Den underårigas samtycke till den föreslagna placeringen (en kopia av protokollet från sammanträdet, om ett sådant ägt rum).
 • En sammanfattning av de åtgärder som vidtagits för att förbereda placeringen.
 • Godkännande från institutionen eller fosterfamiljen.
 • Arrangemang för placeringen (varaktighet, plats, värden, organisation av rätten till korrespondens, utflykter, besök och vistelsetider).
 • Organisation av uppföljningen av placeringen och hantering av eventuella incidenter.
 • Finansiering av placeringen.

Efter att ha fått denna information vidtar SAEI följande åtgärder:

 • I händelse av en placering på grundval av ett rättsligt beslut rådgör SAEI med den offentliga åklagaren som hänskjuter ärendet till den behöriga domaren med ansvar för ärenden som rör barn för ett yttrande.
 • I händelse av en avsedd placering i institutionsvård, kontrollerar SAEI det tillstånd som utfärdats av departementsrådet för placeringens varaktighet.
 • I händelse av en avsedd placering hos en godkänd fosterfamilj, kontrollerar det godkännandets äkthet med det relevanta departementsrådet.
 • I händelse av placering hos en familjemedlem, uppgifter om vilka som bor i familjemedlemmens hem. Dess uppgifter hänskjuts till chefen för det behöriga departementsrådet. Om de uppgifter som lämnats är tillräckliga utförs en kontroll med den berörda enheten för incidentrapportering. Om så inte är fallet lämnar SAEI in en begäran om utvärdering till departementsrådet inom en angiven tidsfrist.

När SAEI ha fått begäran utfärdar det ett beslut om godkännande eller avslag inom högst tre månader.

3 Gäller den regeln i ditt medlemsland att det inte behövs något godkännande för placeringar av barn i ditt land, om barnet ska placeras hos vissa kategorier av nära anhöriga? Om ja, vilka kategorier av nära anhöriga?

Frankrike har inte anmält kategorierna av nära släktingar förutom föräldrar för vilka godkännande inte krävs till kommissionen.

4 Har ditt medlemsland ingått några avtal eller överenskommelser som förenklar samrådet inför ett godkännande av gränsöverskridande placeringar av barn?

Frankrike tillämpar för närvarande inga överenskommelser eller arrangemang för att förenkla ansökningar om gränsöverskridande placeringar.

Senaste uppdatering: 19/02/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.