Gränsöverskridande placering av barn, däribland i fosterhem (familjehem)

Grekland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vilken myndighet är det man ska samråda med och som därefter ska ge sitt förhandsgodkännande innan ett barn kan placeras i ditt land?

Den myndighet som är behörig att ta emot begäranden från EU:s medlemsstater om att placera ett barn på en institution eller barnskyddsinrättning eller i ett familjehem i Grekland är justitieministeriets (Ypourgeío Dikaiosýnis) avdelning för internationell privaträtt (Tmíma Idiotikoú Dikaíou), som har utsetts till centralmyndighet. Ansökningar om placering av barn i Grekland godkänns av den allmänna åklagaren vid åklagarmyndighetens ungdomsavdelning i Aten och dennes ställföreträdare.

2 Beskriv kortfattat hur samrådet går till och hur man får godkännande för att i sitt land placera ett barn från ett annat land (bl.a. vilka handlingar som behövs, tidsfrister, hur förfarandet ser ut och andra relevanta uppgifter).

Tillsammans med begäran om godkännande att placera ett barn ska den begärande myndigheten översända följande uppgifter, med en officiell översättning till grekiska, till Greklands centralmyndighet:

  1. Förälderns förnamn, efternamn och nationalitet, barnets födelsedatum, födelseort och bosättningsort samt, i förekommande fall, socialförsäkringsnummer.
  2. Namn, datum, födelseort och bosättningsort för den person som har föräldraansvaret för eller vårdnaden om barnet samt personens telefonnummer och e-postadress, eventuellt socialförsäkringsnummer och samtycke till placeringen. Om inget samtycke bifogas ska skälet anges.
  3. Ett kriminalregisterutdrag eller annan likvärdig handling för barnet från behörig myndighet. I avsaknad av ett sådant utdrag eller annan likvärdig handling ska ett intyg från en behörig myndighet tillhandahållas.
  4. En detaljerad rapport om barnets tillstånd och personlighet, behovet av och skälen till placeringen och placeringens föreslagna varaktighet (start- och slutdatum) från en socialarbetare, stödperson eller annan tjänsteman från den ansvariga myndigheten på barnets senaste bosättnings- eller vistelseort före placeringen.
  5. Barnets sjukförsäkringskort (iatrofamakeftiki) från en offentlig socialförsäkringsinstitution och ett intyg om barnets hälsotillstånd, högst tre månader gammalt och med uppgift om vaccinationsstatus, eventuell läkemedelsbehandling, eventuella överförbara sjukdomar och eventuell tidigare sjukhusvistelse.
  6. Förslag om barnets kontakt med föräldrar eller andra släktingar och fullständiga uppgifter om dessa.
  7. Fullständig dokumentation från den behöriga myndigheten på barnets senaste bosättningsort om eventuella behov av specialundervisning.
  8. Ett skriftligt åtagande av den fysiska eller juridiska person som har vårdnaden om barnet eller av ett annat behörigt organ att bestrida alla kostnader för barnets placering och uppehälle. En sådan försäkran ska utgöra ett uttryckligt erkännande av skuld och innehålla fullständiga uppgifter om den som avger försäkran, med hemadress och skatteregistreringsnummer eller socialförsäkringsnummer, om dessa föreskrivs enligt tillämplig lagstiftning i den medlemsstat där sökanden har sin hemvist eller, när det gäller en juridisk person, sitt säte.
  9. Beslut av domstol eller andra myndigheter om barnet, i förekommande fall.
  10. Om placering i ett visst familjehem föreslås ska de fullständiga identitetsuppgifterna och adressen för familjens vuxna medlemmar samt deras skatte- eller socialförsäkringsnummer, om sådana finns tillgängliga, anges.

Den grekiska centralmyndigheten ansvarar för att informera den begärande myndigheten om det är något som saknas i dessa handlingar och uppgifter. Begäran om godkännande av placering och åtföljande handlingar måste sedan skickas till åklagaren vid åklagarmyndighetens ungdomsavdelning i Aten. Åklagaren utser en stödperson från Atens ungdomstillsynsmyndighet, som samlar in information om institutioner eller inrättningar för skydd av barn, och huruvida de har de godkännanden som krävs och står under tillsyn av de grekiska myndigheterna. Den rapport som ungdomstillsynsmyndigheten lämnar till åklagaren vid ungdomsavdelningen måste, utöver ovanstående information, innehålla ett förslag om vilken institution eller inrättning som är lämpligast för placering av det berörda barnet. En liknande rapport lämnas in av ungdomstillsynsmyndigheten i fall där den utländska myndighetens begäran gäller placering av ett barn i ett familjehem i Grekland.

Den allmänna åklagaren vid åklagarmyndighetens ungdomsavdelning i Aten godkänner eller avslår begäran om placering av barnet inom två månader från det att begäran och de åtföljande handlingarna lämnats in av justitieministeriets avdelning för internationell privaträtt.

3 Gäller den regeln i ditt medlemsland att det inte behövs något godkännande för placeringar av barn i ditt land, om barnet ska placeras hos vissa kategorier av nära anhöriga? Om ja, vilka kategorier av nära anhöriga?

Det finns inget undantag från kravet på godkännande för gränsöverskridande placeringar om barnet ska placeras hos nära anhöriga.

4 Har ditt medlemsland ingått några avtal eller överenskommelser som förenklar samrådet inför ett godkännande av gränsöverskridande placeringar av barn?

Det finns inga sådana avtal.

Senaste uppdatering: 11/05/2023

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.