Gränsöverskridande placering av barn, däribland i fosterhem (familjehem)

Ungern
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vilken myndighet är det man ska samråda med och som därefter ska ge sitt förhandsgodkännande innan ett barn kan placeras i ditt land?

Den förmyndarskapsmyndighet som är behörig på den plats där den blivande förmyndaren är bosatt i Ungern beslutar, på grundval av en preliminär prövning, om huruvida samtycke kan ges till att personen i fråga utses till förmyndare.

2 Beskriv kortfattat hur samrådet går till och hur man får godkännande för att i sitt land placera ett barn från ett annat land (bl.a. vilka handlingar som behövs, tidsfrister, hur förfarandet ser ut och andra relevanta uppgifter).

För placering av ett barn som är stadigvarande bosatt utomlands hos en förmyndare i Ungern prövar behörig förmyndarskapsmyndighet där den blivande förmyndaren har sin hemvist, på begäran av inrikesministeriet (Belügyminisztérium) efter en förfrågan från den centrala förmyndarskapsmyndigheten i den anmodande utländska staten, huruvida samtycke kan ges till att personen i fråga utses till förmyndare.

På den ungerska centralmyndighetens (inrikesministeriet) begäran vidtar förmyndarskaps­myndigheten de åtgärder som anges i lagen för att bedöma den blivande förmyndarens lämplighet. Den utför eller låter utföra en bakgrundskontroll av den blivande förmyndarens bostad. Den undersöker om personen i fråga har laglig rätt att agera som förmyndare. På grundval av en bedömning av den blivande förmyndarens inkomst avgör den om omsorgen om barnet i Ungern skulle innebära en stor börda för de sociala tjänsterna. Vid behov begär den information från familje- och barnavårdstjänsten om alla aspekter av den berörda personens föräldraskapsfärdigheter som skulle göra det olämpligt att utse personen till förmyndare. Förmyndarskapsmyndigheten intervjuar förmyndaren om personens framtida planer och bedömer i förekommande fall om barnet kommer att ha tillgång till förskola och skolutbildning. Om barnet placeras hos anhöriga rekommenderas det även att deras relation till barnet bedöms och huruvida den anhörige har tagit hand om barnet tidigare. Förmyndarskapsmyndigheten använder ovanstående information för att avgöra huruvida samtycke kan beviljas. När beslutet om att bevilja samtycke har fattats vidarebefordras det till den utländska centralmyndigheten via den ungerska centralmyndigheten.

3 Gäller den regeln i ditt medlemsland att det inte behövs något godkännande för placeringar av barn i ditt land, om barnet ska placeras hos vissa kategorier av nära anhöriga? Om ja, vilka kategorier av nära anhöriga?

Eftersom Ungern inte har avgett någon förklaring i enlighet med artikel 82.2 i förordningen krävs alltid samtycke till att ett barn placeras i Ungern, om barnet inte placeras hos föräldern.

4 Har ditt medlemsland ingått några avtal eller överenskommelser som förenklar samrådet inför ett godkännande av gränsöverskridande placeringar av barn?

Nej.

Senaste uppdatering: 15/01/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.