Gränsöverskridande placering av barn, däribland i fosterhem (familjehem)

Lettland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vilken myndighet är det man ska samråda med och som därefter ska ge sitt förhandsgodkännande innan ett barn kan placeras i ditt land?

Innan beslut fattas om gränsöverskridande placering av ett barn måste den familjedomstol (bāriņtiesa) som är behörig över det territorium där barnet placeras rådfrågas och dess samtycke inhämtas.

2 Beskriv kortfattat hur samrådet går till och hur man får godkännande för att i sitt land placera ett barn från ett annat land (bl.a. vilka handlingar som behövs, tidsfrister, hur förfarandet ser ut och andra relevanta uppgifter).

Det lettiska justitieministeriet är den centrala kontaktpunkt som hanterar placeringsorderna och vidarebefordrar dem till en behörig myndighet i Lettland som utfärdar placeringsbeslut.

Förteckning över de handlingar som krävs:

1. Information om barnets rättsliga status och kopior av alla relevanta domstolsbeslut samt en lettisk översättning av dessa.

2. Information om skälen till att barnet avlägsnats från familjen och en lettisk översättning av handlingarna.

3. Kopia av barnets födelseattest.

4. Information om barnets behov (hälsotillstånd, utbildning, känslomässiga behov och de språk som kan användas för att kommunicera med barnet) och en lettisk översättning av detta.

5. Ett närvarointyg från skola eller förskola och medicinska journaler (läkarundersökningar, vaccinationer och diagnoser) och en lettisk översättning av detta.

6. Information om den person eller familj som barnet placeras hos.

7. Om placeringen avser en bestämd tidsperiod för social rehabilitering eller anpassning krävs bevis för att det ansökande landet kommer att bära kostnaderna, utöver förmyndarens samtycke till placeringen och en sammanfattning av ärendet (ärendehistorik, nuvarande sociala situation och familjesituation, beskrivning av problem och resurser, socialarbetarens slutsatser och prognoser, uppnådda mål och kortfattad bedömning).

8. Om den person som barnet placeras hos inte har beviljats status som familjehem, förmyndare eller värdfamilj av behörig myndighet i Lettland måste det ansökande medlemslandet lämna in en bedömning av personens lämplighet för att ta hand om barnet och ett intyg om att personen inte övervakas av brottsbekämpande myndigheter för eventuella överträdelser av barns rättigheter eller för brott som skulle kunna påverka deras förmåga att ta hand om barnet.

9. Information om arrangemang för kontakt med föräldrar, andra släktingar eller andra personer med vilka barnet har ett nära förhållande, eller skälen till att sådan kontakt inte övervägs.

10. Den behöriga myndigheten i Lettland förbehåller sig rätten att begära kompletterande information vid behov.

*Om en utländsk myndighet inte har utsett någon särskild person i Lettland att placera barnet hos kommer, med tanke på betydelsen som band till Lettland har för barnet, en familjedomstol att hjälpa till att hitta en lämplig förmyndare eller ett lämpligt familjehem i Lettland.

3 Gäller den regeln i ditt medlemsland att det inte behövs något godkännande för placeringar av barn i ditt land, om barnet ska placeras hos vissa kategorier av nära anhöriga? Om ja, vilka kategorier av nära anhöriga?

Enligt Lettlands lagstiftning krävs i regel godkännande för att placera ett barn hos någon av barnets släktingar eller hos personer som barnet har ett nära förhållande till. Ett undantag görs dock när det gäller placeringens varaktighet. I enlighet med artikel 451 i lagen om skydd av barns rättigheter får nämligen föräldrar placera ett barn i någon annans vårdnad i Lettland under högst tre månader. I sådana fall måste en av föräldrarna utfärda en fullmakt där det anges i vilken utsträckning föräldrarna beviljar denna person befogenhet att ta tillvara barnets intressen.

Detta villkor är endast tillämpligt på barn som föräldrar har vårdnaden om och i fall där barnet placeras i någon annans vårdnad under högst tre månader.

4 Har ditt medlemsland ingått några avtal eller överenskommelser som förenklar samrådet inför ett godkännande av gränsöverskridande placeringar av barn?

Det finns inga avtal eller arrangemang för att förenkla samrådsförfarandet.

Senaste uppdatering: 05/04/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.