Gränsöverskridande placering av barn, däribland i fosterhem (familjehem)

Luxemburg
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vilken myndighet är det man ska samråda med och som därefter ska ge sitt förhandsgodkännande innan ett barn kan placeras i ditt land?

Den centralmyndighet som utsetts i enlighet med artikel 103 i rådets förordning (EU) 2019/1111 av den 25 juni 2019 är också den behöriga myndighet som ska ge sitt förhandsgodkännande innan ett barn kan placeras i Luxemburg:

Den allmänna åklagaren (Procureur Général d’Etat)

Cité judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxemburg

Tfn: (+352) 47 59 81 – 2335

Fax: (+352) 47 05 50

E-post: parquet.general@justice.etat.lu

2 Beskriv kortfattat hur samrådet går till och hur man får godkännande för att i sitt land placera ett barn från ett annat land (bl.a. vilka handlingar som behövs, tidsfrister, hur förfarandet ser ut och andra relevanta uppgifter).

Förfarandet i artikel 82 i rådets förordning (EU) 2019/1111 av den 25 juni 2019 ska tillämpas.

Centralmyndigheten i den anmodande medlemsstaten ska till den luxemburgska centralmyndigheten översända en begäran om samtycke som innehåller en rapport om barnet tillsammans med skälen till den föreslagna placeringen i Luxemburg, och all annan information som den anser relevant, såsom placeringens förväntade varaktighet.

Begäran och eventuella ytterligare handlingar ska åtföljas av en översättning till franska, tyska eller engelska.

3 Gäller den regeln i ditt medlemsland att det inte behövs något godkännande för placeringar av barn i ditt land, om barnet ska placeras hos vissa kategorier av nära anhöriga? Om ja, vilka kategorier av nära anhöriga?

Nej.

Vid tillämpningen av förordning (EU) 2019/1111 gäller samma system för placering av ett barn i Luxemburg i fosterhem (famille d’accueil) eller hos en pålitlig person (personne digne de confiance) efter föregående samråd och godkännande av den luxemburgska centralmyndigheten.

4 Har ditt medlemsland ingått några avtal eller överenskommelser som förenklar samrådet inför ett godkännande av gränsöverskridande placeringar av barn?

Nej.

Senaste uppdatering: 11/01/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.