Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på nederländska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Gränsöverskridande placering av barn, däribland i fosterhem (familjehem)

Nederländerna
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vilken myndighet är det man ska samråda med och som därefter ska ge sitt förhandsgodkännande innan ett barn kan placeras i ditt land?

Placeringen av ett barn från en annan medlemsstat i Nederländerna kräver centralmyndighetens godkännande. I detta syfte samråder centralmyndigheten med en fosterhemsanordnare för att undersöka de blivande fosterföräldrarnas lämplighet.

2 Beskriv kortfattat hur samrådet går till och hur man får godkännande för att i sitt land placera ett barn från ett annat land (bl.a. vilka handlingar som behövs, tidsfrister, hur förfarandet ser ut och andra relevanta uppgifter).

Om domstolen eller en annan myndighet i en annan medlemsstat överväger att placera ett barn i Nederländerna måste en motiverad begäran skickas till centralmyndigheten. Denna begäran måste innehålla en rapport om barnet. Därefter samråder centralmyndigheten med en fosterhemsanordnare för att undersöka de blivande fosterföräldrarnas lämplighet. På centralmyndighetens begäran undersöker barnskyddsrådet (Raad voor de Kinderbescherming) om en förklaring om invändningsfrihet kan utfärdas.

3 Gäller den regeln i ditt medlemsland att det inte behövs något godkännande för placeringar av barn i ditt land, om barnet ska placeras hos vissa kategorier av nära anhöriga? Om ja, vilka kategorier av nära anhöriga?

Nej, det finns inga undantag från kravet på förhandsgodkännande. Alla placeringar hos andra personer än en av barnets föräldrar måste följa godkännandeförfarandet.

4 Har ditt medlemsland ingått några avtal eller överenskommelser som förenklar samrådet inför ett godkännande av gränsöverskridande placeringar av barn?

Nej.

Senaste uppdatering: 09/05/2023

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.