Gränsöverskridande placering av barn, däribland i fosterhem (familjehem)

Polen
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vilken myndighet är det man ska samråda med och som därefter ska ge sitt förhandsgodkännande innan ett barn kan placeras i ditt land?

En ansökan om godkännande måste lämnas till centralmyndigheten, som vidarebefordrar den till behörig domstol.

Vid placering av barn som grundar sig på beslut fattade av utländska domstolar eller myndigheter, lämnas godkännande av behörig förmyndarskapsdomstol på den framtida placeringsorten, sedan det har fastställts att

  • placeringen är för barnets bästa och att barnet
  • har en nära anknytning till Polen eller
  • är polisk medborgare.

När en utländsk domstol eller myndighet har uppgivit en möjlig fosterfamilj eller möjliga kandidater som kan förestå ett barnhem av familjetyp, eller en specifik utbildnings- och omsorgsinrättning, en regional omsorgs- och terapiinrättning, eller en adoptionsförberedande inrättning där barnet ska placeras, kan förmyndarskapsdomstolen godkänna placeringen efter att ha rådgjort med behörig distriktsstyrelseordförande (starosta) på den framtida placeringsorten. Om en utländsk domstol eller myndighet inte har angivit någon av de ovan nämnda inrättningarna kan förmyndarskapsdomstolen godkänna barnets placering efter att ha rådgjort med borgmästaren i Warszawa.

2 Beskriv kortfattat hur samrådet går till och hur man får godkännande för att i sitt land placera ett barn från ett annat land (bl.a. vilka handlingar som behövs, tidsfrister, hur förfarandet ser ut och andra relevanta uppgifter).

Ansökan måste innehålla alla handlingar, yttranden och uppgifter om barnet, särskilt vad gäller familjesituationen, hälsotillståndet och eventuella särskilda behov. Om det i inlagan från den utländska domstolen eller myndigheten inte anges hur barnet ska föras till Polen och hur detta ska betalas, och, om placeringen är tillfällig, hur barnet ska föras tillbaka och hur detta ska betalas, begär förmyndarskapsdomstolen information om detta.

En ansökan prövas genom att beslut fattas inom en månad från den dag den ankom till domstolen.

Placeringen av barnet i fosterfamilj eller ett barnhem av familjetyp sker sedan samtycke inhämtats från fosterföräldrarna eller den person som driver barnhemmet.

3 Gäller den regeln i ditt medlemsland att det inte behövs något godkännande för placeringar av barn i ditt land, om barnet ska placeras hos vissa kategorier av nära anhöriga? Om ja, vilka kategorier av nära anhöriga?

I fråga om de nära anhöriga som avses i artikel 82 i rådets förordning (EU) 2019/1111 gör Polen inte avkall på kravet på att vissa kategorier av nära anhöriga på förhand ska godkänna en placering av ett barn utan bibehåller dagens rättsläge och vidmaktahåller undantaget från skyldigheten att inhämta godkännande från behörig centralmyndighet vid placering i en annan medlemsstat endast med avseende på föräldrarna.

4 Har ditt medlemsland ingått några avtal eller överenskommelser som förenklar samrådet inför ett godkännande av gränsöverskridande placeringar av barn?

I Polen finns inte några överenskommelser eller arrangemang som underlättar samrådsförfarandet för att erhålla ett godkännande vid placering av barn i ett annat land.

Senaste uppdatering: 29/12/2023

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.