Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på portugisiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Gränsöverskridande placering av barn, däribland i fosterhem (familjehem)

Portugal
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vilken myndighet är det man ska samråda med och som därefter ska ge sitt förhandsgodkännande innan ett barn kan placeras i ditt land?

Portugals centralmyndighet med ansvar för tillämpningen av rådets förordning (EU) 2019/1111 är

Generaldirektoratet för kriminalvård och återanpassning (DGRSP, Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)

Direktoratet för rättshjälp och tvistemål (GJC, Gabinete Jurídico e Contencioso)

Travessa da Cruz do Torel 1

1150–122 Lissabon

Tfn: +351 218 812 200

Fax: (+351) 218 853 653

E-post: gjc@dgrsp.mj.pt

Webbplats

2 Beskriv kortfattat hur samrådet går till och hur man får godkännande för att i sitt land placera ett barn från ett annat land (bl.a. vilka handlingar som behövs, tidsfrister, hur förfarandet ser ut och andra relevanta uppgifter).

Placeringen av en ung person i Portugal sker i följande steg:

Steg 1 – Förhandsgodkännande av placeringen, som ska beviljas av den portugisiska centralmyndigheten (ACP, Autoridade Central Portuguesa)

  • Begäran om förhandsgodkännande från centralmyndigheten i det anmodande landet.
  • Genomgång av de inlämnade handlingarna och bedömning av kriterierna och villkoren för placering.
  • Förhandsgodkännande eller avslag från centralmyndigheten.
  • Endast vägledande tidsfrist: 1–3 månader från mottagandet av alla handlingar som krävs till stöd för begäran, beroende på ärendets komplexitet.

Steg 2 – Domstolens verkställbarhetsförklaring

  • Fosterfamiljen, den institution som har det övergripande ansvaret eller den institution som barnet har anförtrotts inger en ansökan om erkännande och verkställighet till domstolen (avdelningen för familjefrågor och minderåriga, Juízo de Família e Menores, i den domkrets där fosterfamiljen bor eller institutionen är belägen). Ansökan ska åtföljas av handlingar som styrker centralmyndighetens förhandsgodkännande och styrkande handlingar med närmare uppgifter om placeringen: varaktighet, inter­ventions­plan och en försäkran från fosterfamiljen om att den kan försörja sig.

Eller:

Det beslut om placering som utfärdats av den administrativa eller rättsliga myndigheten i ursprungslandet skickas till centralmyndigheten tillsammans med ytterligare handlingar med uppgifter om placeringen: varaktighet, interventionsplan och en försäkran från fosterfamiljen om att den kan försörja sig.

Centralmyndigheten vidarebefordrar ansökan om verkställighet av åtgärden till åklagarmyndigheten (Ministério Público) vid den behöriga domstolen, där den lämnas in officiellt på barnets vägnar.

  • Domstolen meddelar sitt beslut. Vid en verkställbarhetsförklaring kan domstolen utse socialförsäkringsinstitutet (Instituto da Segurança Social – ISS, IP) till det organ som ansvarar för att övervaka genomförandet av åtgärden i Portugal.

Steg 3 – Genomförande av placeringen i Portugal

  • När verkställbarhetsbeslutet har utfärdats får barnet eller den unga personen komma till Portugal.
  • Om ansökan om verkställbarhetsförklaring skickades via centralmyndigheten (och i varje fall om domstolen informerar centralmyndigheten om sitt beslut) bör centralmyndigheten vidarebefordra domstolens beslut till sin motpart.
  • Socialförsäkringsinstitutet övervakar placeringen och lägger fram regelbundna rapporter om genomförandet, som ska skickas till domstolen och centralmyndigheten, om domstolen beslutar detta.
  • En eventuell förlängning av placeringen kräver ett nytt förhandsgodkännande från centralmyndigheten, följt av resten av det förfarande som beskrivs ovan.

En förteckning på engelska över de handlingar som krävs av centralmyndigheten innan ett barn får placeras i fosterhem eller på institution i Portugal finns här.

3 Gäller den regeln i ditt medlemsland att det inte behövs något godkännande för placeringar av barn i ditt land, om barnet ska placeras hos vissa kategorier av nära anhöriga? Om ja, vilka kategorier av nära anhöriga?

Samråd och förhandsgodkännande krävs inte om barnet anförtros en person med familjeband, t.ex. mor- och farföräldrar, farbröder och mostrar eller äldre syskon. I sådana fall räcker det att den myndighet som beslutar om placeringen endast informerar Portugals centralmyndighet.

4 Har ditt medlemsland ingått några avtal eller överenskommelser som förenklar samrådet inför ett godkännande av gränsöverskridande placeringar av barn?

Portugal har det förfarande som beskrivs i svaret på fråga 2 för att förenkla samrådsförfarandet för att erhålla godkännande för gränsöverskridande placering av barn.

Tillämplig lagstiftning:

Rådets förordning (EU) 2019/1111 av den 25 juni 2019.

 

Varning:

Varken kontaktpunkten för det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område, domstolarna eller andra organ och myndigheter är bundna av informationen i detta faktablad. Det är fortfarande nödvändigt att läsa gällande lagtexter. De uppdateras regelbundet och är föremål för hur tolkningen av rättspraxis utvecklas.

Senaste uppdatering: 20/09/2023

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.