Gränsöverskridande placering av barn, däribland i fosterhem (familjehem)

Slovenien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vilken myndighet är det man ska samråda med och som därefter ska ge sitt förhandsgodkännande innan ett barn kan placeras i ditt land?

Förfaranden för föregående samråd och godkännande inför gränsöverskridande placering av ett barn genomförs i enlighet med artikel 82 i rådets förordning (EU) 2019/1111 av den 25 juni 2019 om behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar, och om internationella bortföranden av barn (omarbetning) jämförd med artikel 33 i Haagkonventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn.

Den behöriga myndighetens godkännande krävs inte om barnet placeras hos en av föräldrarna.

Om ett barn placeras på Sloveniens territorium utfärdas förhandsgodkännande av centralmyndigheten efter att ha mottagit ett positivt yttrande från socialkontoret.

2 Beskriv kortfattat hur samrådet går till och hur man får godkännande för att i sitt land placera ett barn från ett annat land (bl.a. vilka handlingar som behövs, tidsfrister, hur förfarandet ser ut och andra relevanta uppgifter).

Den behöriga centralmyndighet som ska översända sitt godkännande enligt artikel 82.1 i rådets förordning (EU) 2019/1111 av den 25 juni 2019 om behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar, och om internationella bortföranden av barn (omarbetning) är:

Ministeriet för arbetsmarknad, familjefrågor, sociala frågor och jämställdhet

Štukljeva cesta 44

1000 Ljubljana

gp.mddsz@gov.si

Centralmyndigheten översänder begäran till socialkontoret för behandling och ett yttrande.

Centralmyndigheten i den ansökande staten ska lämna in följande handlingar för samråd och inhämtande av godkännande:

 • Information om barnet, familjesituationen och juridiska ombud.
 • Information om den underåriges personliga situation, inklusive en beskrivning av den underåriges personliga förhållanden och familjeförhållanden.
 • Skäl för att placera barnet utomlands.
 • Datum och planerad varaktighet för placeringen.
 • Personuppgifter om de personer som utsetts till familjehem eller information om den institution eller de personer som föreslås ta hand om barnet.
 • Uppgifter om placering, om det rör sig om en institution (utförsel, inspektioner, bostad).
 • Läkares eller vårdares godkännande.
 • Bevis på sjukförsäkring.
 • Den ansökande myndighetens löfte om att stå för placeringskostnaderna.
 • Arrangemang för att kontrollera bostaden.
 • Utförliga uppgifter om den behöriga myndigheten i den ansökande medlemsstaten, inklusive kontaktuppgifter.

Handlingarna ska lämnas in före placeringen i enlighet med förordning 2019/1111.

3 Gäller den regeln i ditt medlemsland att det inte behövs något godkännande för placeringar av barn i ditt land, om barnet ska placeras hos vissa kategorier av nära anhöriga? Om ja, vilka kategorier av nära anhöriga?

Godkännande krävs alltid.

4 Har ditt medlemsland ingått några avtal eller överenskommelser som förenklar samrådet inför ett godkännande av gränsöverskridande placeringar av barn?

Det finns inga sådana överenskommelser.

Senaste uppdatering: 20/02/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.