Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Gränsöverskridande placering av barn, däribland i fosterhem (familjehem)

Barn kan behöva en ny familj, antingen för att de har förlorat sina föräldrar eller för att deras föräldrar inte är lämpliga att ta hand om dem.

Alla typer av placering av barn hos någon annan än en förälder – i ett fosterhem med en eller flera personer, eller på institution, till exempel på ett barnhem – i ett annat EU-land omfattas av Bryssel IIb-förordningen. Detta inbegriper även placeringar i vårdande och fostrande syfte som beslutas av domstol eller arrangeras av en myndighet med föräldrarnas eller barnets samtycke eller på deras begäran till följd av barnets avvikande beteende omfattas.

Domstolar eller myndigheter som planerar att placera ett barn i ett annat EU-land måste inhämta godkännande från det landets myndigheter innan de beslutar om eller arrangerar placeringen. För att fastställa när samråd krävs hänvisar förordningen till nationell lagstiftning:

  • Samråd behövs inte om barnet ska placeras hos en förälder.
  • Godkännande krävs inte nödvändigtvis enligt alla EU-länders nationella lagstiftning och förfaranden vid placeringar inom det egna territoriet med vissa kategorier av nära släktingar förutom föräldrar.

Begäran om godkännande bör åtminstone innehålla en rapport om barnet tillsammans med skälen för den placering eller vård som föreslås, placeringens förväntade varaktighet och information om planerad finansiering. Detta måste kompletteras med eventuell annan information som den anmodade medlemsstaten kan anse vara relevant, t.ex. planerad övervakning av åtgärden, arrangemang för kontakter med föräldrarna, andra anhöriga eller andra personer med vilka barnet har en nära anknytning eller skälen till att sådan kontakt inte övervägs .

Varje EU-lands inhemska lagstiftning och förfaranden reglerar hur godkännande av placeringen ska inhämtas.

Klicka på en flagga för att få mer ingående information om det landet.

Senaste uppdatering: 19/09/2022

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.