Baudų mokėjimas

Tarpusavio pripažinimo principas taip pat taikomas finansinių baudų vykdymui tarpvalstybiniais atvejais, palengvinant tokių baudų vykdymą kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje ji paskirta.

ES teisė, konkrečiai Pamatinis sprendimas 2005/214/TVR, tarpusavio pripažinimo principą taiko finansinėms baudoms – teisminei arba administracinei institucijai leidžiama perduoti finansinę baudą tiesiogiai kitos ES valstybės institucijai, kuri šią baudą pripažįsta ir užtikrina jos vykdymą be jokių papildomų formalumų.

Šis principas taikomas visoms nusikalstamoms veikoms, už kurias gali būti skiriamos finansinės baudos, o 39 sąraše išvardytų nusikalstamų veikų (dalyvavimas nusikalstamoje organizacijoje, terorizmas, prekyba žmonėmis, išžaginimas, vagystė, kelių eismo pažeidimai) atveju dvigubas baudžiamumas netikrinamas. Baudos turi būti paskirtos valstybių narių teisminių arba administracinių institucijų, o šis sprendimas turi būti galutinis, t. y. daugiau nebėra galimybės jo apskųsti.

Kaip nurodyta Pamatiniame sprendime, sprendimą kartu su liudijimu  PDF (107 Kb) en galima perduoti valstybės narės, kurioje fizinis arba juridinis asmuo, dėl kurio buvo priimtas sprendimas, turi turto arba pajamų, kurioje fizinis asmuo įprastai gyvena arba kurioje yra juridinio asmens registruota buveinė, kompetentingoms institucijoms. Kiekviena valstybė narė paskiria vieną (ar daugiau) instituciją, pagal jos nacionalinę teisę kompetentingą valdyti sprendimų dėl finansinių baudų paskyrimo perdavimą tarpvalstybiniais atvejais. 2017 m., kai kurių valstybių narių iniciatyva buvo parengtos 5 standartinės formos. Jos yra neprivalomo pobūdžio ir jomis siekiama palengvinti pamatiniame sprendime nustatytą tarpvalstybinių finansinių baudų vykdymo mechanizmą, dėl ko sumažėtų su procedūra susijusi finansinė ir administracinė našta.

Valstybė, kuriai buvo perduotas sprendimas, gali atsisakyti jį vykdyti tik retais atvejais (pvz., jei numatytas liudijimas nepateikiamas, yra neišsamus; finansinė bauda yra mažesnė nei 70 EUR; susijusiam asmeniui nebuvo leista pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis ir kt.). Sprendimo vykdymą reglamentuoja vykdančiosios valstybės teisė. Finansinės baudos neišieškojimo atveju vykdančioji valstybė gali taikyti įkalinimo bausmę arba kitas nacionalinėje teisėje nustatytas sankcijas. Įvykdžius sprendimus gautos lėšos atitenka vykdančiajai valstybei, jei atitinkamos valstybės narės nėra susitarusios kitaip.

Išsamesnės informacijos apie įgyvendinimą skirtingose valstybėse narėse rasite spustelėję čia (būsite nukreipti į tam skirtą Europos teisminio tinklo baudžiamosiose bylose puslapį).

Paskutinis naujinimas: 26/03/2020

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.