Naudassodu samaksa

Savstarpējas atzīšanas princips attiecas arī uz finansiālo sankciju izpildi pārrobežu lietās, tādējādi veicinot šādu sankciju izpildi dalībvalstī, kas nav tā valsts, kurā sankcijas ir piemērotas.

ES tiesību akti, proti, Pamatlēmums 2005/214/TI piemēro savstarpējas atzīšanas principu finansiālām sankcijām, proti, tie ļauj tiesu vai pārvaldes iestādei pārsūtīt finansiālo sankciju tieši iestādei citā ES valstī un nosaka, ka tā ir atzīstama un izpildāma bez jebkādām papildus formalitātēm.

Šo principu piemēro visiem nodarījumiem, saistībā ar kuriem var piemērot finansiālas sankcijas, un dubultās sodāmības pārbaude ir atcelta attiecībā uz 39 uzskaitītiem nodarījumiem (piemēram, dalība kriminālā organizācijā, terorisms, cilvēku tirdzniecība, izvarošana, zādzības, ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi). Sankcijas ir jāpiemēro dalībvalsts tiesu vai administratīvajām iestādēm, un lēmumam jābūt galīgam, t. i., nevar būt nekādu iespēju pārsūdzēt lēmumu.

Lēmumu kopā ar Pamatlēmumā paredzēto apliecību  PDF (107 Kb) en nosūta tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā atrodas fiziskajai vai juridiskajai personai, par kuru ir pieņemts lēmums, piederošs īpašums vai ienākumi, kurā ir tās ierastā dzīvesvieta vai juridiskā adrese. Katra dalībvalsts izraugās vienu (vai vairākas) iestādes, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kompetentas pārvaldīt lēmumu par finansiālām sankcijām nosūtīšanu pārrobežu lietās. 2017. gadā pēc konkrētu dalībvalstu iniciatīvas tika izstrādātas 5 standartveidlapas. Šīs veidlapas nav saistošas, un to mērķis ir vienkāršot pamatlēmumā noteikto pārrobežu finansiālo sankciju izpildes mehānismu. To rezultātā samazinātos ar procedūru saistītais finansiālais un administratīvais slogs.

Valsts, uz kuru nosūtīts lēmums, var atteikt lēmuma izpildi tika atsevišķos ierobežotos gadījumos (piemēram, ja paredzētā apliecība nav pievienota, tā ir nepilnīga; finansiāla sankcija ir mazāka par EUR 70; attiecīgajai personai ir ierobežoti tiesību aizsardzības līdzekļi utt.). Lēmuma izpildi reglamentē izpildes valsts tiesību akti. Attiecīgā valsts var piemērot cietumsodu vai cita veida sankcijas, ja finansiālo sankciju nav iespējams izpildīt. Naudas līdzekļus, kas iegūti izpildot lēmumus, uzkrās izpildes valsts, ja vien starp attiecīgajām dalībvalstīm nebūs citas vienošanās.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par īstenošanu dažādās dalībvalstīs, noklikšķiniet šeit (saite jūs aizvedīs uz šai tēmai veltītu Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla krimināllietās tīmekļa vietnes lapu).

Lapa atjaunināta: 26/03/2020

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.