Úhrada pokút

Zásada vzájomného uznávania sa vzťahuje aj na výkon peňažných sankcií v cezhraničných prípadoch s cieľom uľahčiť výkon takýchto sankcií v inom členskom štáte, ako je štát, v ktorom sú uložené.

V rámci práva EÚ, konkrétne v rámcovom rozhodnutí 2005/214/SVV, sa uplatňuje zásada vzájomného uznávania peňažných sankcií, ktorá umožňuje justičnému alebo správnemu orgánu zaslať peňažnú sankciu priamo orgánu v inej krajine EÚ, kde sa táto sankcia uzná a vykoná bez akýchkoľvek ďalších náležitostí.

Zásada sa vzťahuje na všetky trestné činy, v súvislosti s ktorými možno uložiť peňažnú sankciu a pri ktorých sú zrušené kontroly obojstrannej trestnosti vo vzťahu k 39 uvedeným trestným činom (napr. účasť v zločineckej organizácii, terorizmus, obchodovanie s ľuďmi, znásilnenie, krádež, dopravné priestupky). Sankcie musia uložiť justičné alebo správne orgány členských štátov a toto rozhodnutie musí byť konečné, t. j. bez možnosti odvolania.

V súlade so znením rámcového rozhodnutia sa rozhodnutie spolu s osvedčením  PDF (107 Kb) en môže odoslať príslušným orgánom členského štátu, v ktorom má fyzická osoba, proti ktorej bolo vydané rozhodnutie, majetok, príjem alebo obvyklý pobyt alebo právnická osoba, proti ktorej bolo vydané rozhodnutie, majetok, príjem alebo sídlo. Každý členský štát vymenuje jeden (alebo viacero) orgán, ktorý je podľa vnútroštátneho práva príslušný na zasielanie rozhodnutí o vydávaní peňažných sankcií v cezhraničných prípadoch. V roku 2017 bolo na podnet niektorých členských štátov zrealizovaných 5 štandardizovaných formulárov. Majú nezáväzný charakter a ich cieľom je uľahčenie používania mechanizmu vykonávania cezhraničných finančných sankcií v znení rámcového rozhodnutia a zníženie finančnej a administratívnej záťaže spojenej s týmto postupom.

Štát, ktorému sa zasiela rozhodnutie, môže odmietnuť jeho vykonanie iba v obmedzených prípadoch (napr. ak sa nepredložilo osvedčenie alebo je neúplné; výška peňažnej sankcie je nižšia ako 70 EUR; dotknutá osoba je v lehote na podanie opravného prostriedku atď.) Výkon rozhodnutia sa spravuje právnym poriadkom vykonávajúceho štátu. V prípade neuhradenej peňažnej sankcie môže nariadiť odňatie slobody alebo iné sankcie stanovené vo vnútroštátnom práve. Finančné prostriedky získané z výkonu rozhodnutia pripadnú vykonávajúcemu štátu, pokiaľ sa príslušné členské štáty nedohodnú inak.

Viac podrobných informácií o vykonávaní zo strany rôznych členských štátov získate kliknutím na tento odkaz (budete presmerovaný/-á na lokalitu Európskej justičnej siete venovanú trestným veciam).

Posledná aktualizácia: 26/03/2020

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.