Betalning av böter

I principen om ömsesidigt erkännande ingår också verkställigheten av bötesstraff i gränsöverskridande ärenden genom att man underlättar verkställigheten av sådana straff i andra EU-länder än det EU-land där straffet utdömdes.

I EU-lagstiftningen, nämligen i rambeslut 2005/214/RIF, tillämpas principen om ömsesidigt erkännande av bötesstraff, vilket betyder att en rättslig eller administrativ myndighet kan översända ett bötesstraff direkt till en myndighet i ett annat EU-land och att detta straff erkänns och verkställs utan ytterligare formaliteter.

Principen tillämpas på alla brott för vilka bötesstraff kan utdömas och kontrollerna av dubbel straffbarhet har avskaffats för 39 förtecknade brott (t.ex. deltagande i en kriminell organisation, terrorism, människohandel, våldtäkt, stöld, vägtrafikbrott). Straffet måste utdömas av medlemsländernas rättsliga eller administrativa myndigheter och detta beslut måste vara slutgiltigt, dvs. beslutet kan inte längre överklagas.

Ett beslut tillsammans med ett intyg  PDF (107 Kb) en får enligt rambeslutet översändas till de behöriga myndigheterna i ett EU-land där den fysiska eller juridiska person mot vilken beslutet har meddelats har egendom eller inkomst, normalt är bosatt eller, när det gäller en juridisk person, har sitt säte. Varje EU-land utser en eller flera myndigheter som enligt den nationella lagstiftningen är behöriga att hantera översändandet av beslut om bötesstraff i gränsöverskridande ärenden. På initiativ av vissa medlemsstater togs fem standardformulär fram under 2017. Formulären är inte bindande och ska underlätta rambeslutets mekanism för verkställighet av gränsöverskridande bötesstraff. De skulle leda till en minskad ekonomisk och administrativ börda i samband med förfarandet.

Det EU-land som beslutet har skickats till kan bara vägra att verkställa beslutet i ett begränsat antal fall (t.ex. om intyget saknas eller är ofullständigt, om bötesstraffet är mindre än 70 euro, om den berörda personen inte kan hållas straffrättsligt ansvarig osv.). Beslutet verkställs i enlighet med lagstiftningen i det verkställande landet. Om böterna inte kan drivas in, kan fängelse eller andra straff enligt den nationella lagstiftningen utdömas. Belopp som erhålls vid verkställighet av beslut tillfaller det verkställande landet, om de berörda EU-länderna inte har kommit överens om något annat.

Mer information om hur de olika EU-länderna har genomfört rambeslutet finns här (webbplatsen för det europeiska straffrättsliga nätverket).

Senaste uppdatering: 26/03/2020

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.