Правна помощ

Австрия

Съдържание, предоставено от
Австрия

Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Компетентният орган за предаване на молби за правна помощ при производство в друга държава членка е австрийският районен съд, в чийто район пребивава ищецът. Ако ищецът има законен представител, компетентен е и районният съд, в чийто район пребивава законният представител.

Получаващият орган за молби за правна помощ, предадени от друга държава членка, е австрийският съд, пред който производството, за което се отнася молбата, е висящо или е било висящо на първа инстанция. Ако производството все още не е висящо в Австрия, получаващият орган е районният съд по местоживеене или обичайно местопребиваване на ответника в или районен съд Виена център (Bezirksgericht Innere Stadt Wien).

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Способи за комуникация, с които разполагат тези органи за получаване на заявления:

по пощата и по факс.

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Езици, на които може да се изготви заявлението:

немски и английски.

Последна актуализация: 06/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.