Правна помощ

Австрия

Съдържание, предоставено от
Австрия

Национално законодателство  PDF (192 Kb) de


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Австрия

Правна помощ


*задължително поле

Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Компетентният орган за предаване на молби за правна помощ при производство в друга държава членка е австрийският районен съд, в чийто район пребивава ищецът. Ако ищецът има законен представител, компетентен е и районният съд, в чийто район пребивава законният представител.

Получаващият орган за молби за правна помощ, предадени от друга държава членка, е австрийският съд, пред който производството, за което се отнася молбата, е висящо или е било висящо на първа инстанция. Ако производството все още не е висящо в Австрия, получаващият орган е районният съд по местоживеене или обичайно местопребиваване на ответника в или районен съд Виена център (Bezirksgericht Innere Stadt Wien).

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Способи за комуникация, с които разполагат тези органи за получаване на заявления:

по пощата и по факс.

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Езици, на които може да се изготви заявлението:

немски и английски.

Последна актуализация: 08/07/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.