Правна помощ

Белгия

Съдържание, предоставено от
Белгия

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Законът не определя териториалната компетентност на бюрата за правна помощ. Те се организират в рамките на всяка адвокатска колегия от адвокатския съвет. За всеки съдебен район има поне едно бюро за правна помощ.

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Бюрата за правна помощ и Федералната публична служба „Правосъдие“ приемат молби по пощата.

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Федералната публична служба „Правосъдие“ приема молби на френски, нидерландски и немски език. Молби на други езици не се приемат.

Последна актуализация: 28/07/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.