Правна помощ

Белгия

Съдържание, предоставено от
Белгия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Белгия

Правна помощ


*задължително поле

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Законът не определя териториалната компетентност на бюрата за правна помощ. Те се организират в рамките на всяка адвокатска колегия от адвокатския съвет. За всеки съдебен район има поне едно бюро за правна помощ.

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Бюрата за правна помощ и Федералната публична служба „Правосъдие“ приемат молби по пощата.

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Федералната публична служба „Правосъдие“ приема молби на френски, нидерландски и немски език. Молби на други езици не се приемат.

Последна актуализация: 28/07/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.