Правна помощ

България

Съдържание, предоставено от
България

Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Получаващ и предаващ орган е:

Министерство на правосъдието

Дирекция "Международно правно сътрудничество и европейски въпроси"

Отдел "Сътрудничество по гражданско-правни въпроси"

Административен адрес : ул. Славянска №1

Пощенски код : 1040

Град/Община : София

Телефон : (+359-2) 92 37 544;

92 37 576

Адрес на електронна поща: civil@justice.government.bg

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Компетентността на получаващите и предаващите органи обхваща територията на Република България.

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Молбите за предоставяне на правна помощ се подават до Министерството на правосъдието по пощата или директно в деловодството на министерството.

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Молбата и придружаващите я документи трябва да бъдат съставени или преведени на български език.

Последна актуализация: 26/09/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.