Правна помощ

Хърватия

Съдържание, предоставено от
Хърватия

Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Компетентният орган за изпращане и получаване на молби в Република Хърватия е:

Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske (Министерство на правосъдието и администрацията на Република Хърватия)

Ulica grada Vukovara 49

Тел.: +385 1 371 40 00

Факс: +385 1 371 45 07

Уебсайт: https://mpu.gov.hr/

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Министерството на правосъдието и администрацията на Република Хърватия е компетентният орган за цялата територия на Република Хърватия.

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Молбите в Република Хърватия се подават по пощата.

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Ако страна, която е с местоживеене или местопребиваване в държава — членка на Европейския съюз, търси правна помощ по трансграничен спор пред съд в Република Хърватия, съответните формуляри и документи трябва да бъдат подадени в превод на хърватски език. Ако страна, която е с местоживеене или местопребиваване в Република Хърватия, търси правна помощ по трансграничен спор пред съд в друга държава — членка на Европейския съюз, формулярът за молба и придружаващите го документи ще бъдат преведени от Министерството на правосъдието и администрацията на официалния език или на един от официалните езици на съответната държава от ЕС и на компетентния получаващ орган.

Последна актуализация: 02/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.