Правна помощ

Хърватия

Съдържание, предоставено от
Хърватия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Хърватия

Правна помощ


*задължително поле

Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница хърватски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Компетентният орган за изпращане и получаване на молби в Република Хърватия е:

Министерство на правосъдието на Република Хърватия (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

Телефон: +385 1 371 40 00

Факс: +385 1 371 45 07

Уебсайт: http://www.mprh.hr/

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница хърватски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Министерството на правосъдието на Република Хърватия е компетентният орган за цялата територия на Република Хърватия.

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Молбите в Република Хърватия се подават по пощата.

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница хърватски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Ако страна, която е с местоживеене или местопребиваване в държава — членка на Европейския съюз, търси правна помощ по трансграничен спор пред съд в Република Хърватия, съответните формуляри и документи трябва да бъдат подадени в превод на хърватски език. Ако страна, която е с местоживеене или местопребиваване в Република Хърватия, търси правна помощ по трансграничен спор пред съд в друга държава — членка на Европейския съюз, формулярът и придружаващите го документи ще бъдат преведени от Министерството на правосъдието на официалния език или на един от официалните езици на съответната държава — членка на Европейския съюз, и на компетентния получаващ орган.

Последна актуализация: 25/08/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.