Правна помощ

Кипър

Съдържание, предоставено от
Кипър

Националното законодателство PDF (73 Kb) el


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Кипър

Правна помощ


*задължително поле

Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Органът, компетентен да предава молби, подадени от лица с местоживеене или обичайно пребиваване в Кипър, е Министерството на правосъдието и обществения ред.

Органът, компетентен да получава молби, подадени от лица с местоживеене или обичайно пребиваване в друга държава членка, а не в Кипър, е Министерството на правосъдието и обществения ред.

Адрес: Ministry of Justice and Public Order

Leoforos Athalassas 125, 1461 Nicosia

Тел.: +357 22805950

Факс: +357 22518356

Електронна поща: registry@mjpo.gov.cy

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Цялата територия на Република Кипър.

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

По пощата, по електронната поща или по факс

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Гръцки и английски език

Последна актуализация: 12/07/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.