Правна помощ

Чехия

Съдържание, предоставено от
Чехия

Национално право  PDF (927 Kb) cs


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Чехия

Правна помощ


*задължително поле

Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Териториална юрисдикция: Чешка република.

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Лицензирани доставчици на пощенски услуги и факс.

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Езиците, които могат да се използват за попълване на заявлението: чешки, английски.

Член 14, параграф 3: Чешката република приема заявленията за получаване на правна помощ и на английски език.

Последна актуализация: 03/06/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.