Правна помощ

Чешка република

Съдържание, предоставено от
Чешка република

Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Териториална юрисдикция: Чешка република.

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Лицензирани доставчици на пощенски услуги и факс.

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Езиците, които могат да се използват за попълване на заявлението: чешки, английски.

Член 14, параграф 3: Чешката република приема заявленията за получаване на правна помощ и на английски език.

Последна актуализация: 19/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.