В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.

Правна помощ

Англия и Уелс

Съдържание, предоставено от
Англия и Уелс

Съответствие с Директивата за правната помощ в Обединеното кралство

Член 15 — Обработване на молбите

Компютърните системи на органите за правна помощ на Обединеното кралство гарантират, че кандидатите за правна помощ се информират, когато молбите се получат и по тях бъдат взети решения.

Компетентният орган винаги дава основанията за пълното или частичното отхвърляне на молбите.

В Англия и Уелс за повечето форми на правна помощ съществува право на обжалване пред независима правна комисия, съставена от опитни адвокати на частна практика. В Шотландия също са въведени процедури за разглеждане на отхвърлени молби за правна помощ по граждански въпроси. Всички отхвърлени молби за правна помощ в Обединеното кралство подлежат на обжалване пред съда чрез съдебен контрол.

Член 16 — Стандартна форма

В Англия и Уелс стандартната форма, установена по силата на посочената директива, дава право на кандидата на всякакви изисквани съвети преди съдебния процес. Както при всеки кандидат, може да се изиска допълнителна информация или допълнителен формуляр, за да се пристъпи към представителство в съда. Солиситър, който предоставя първоначална консултация, ще съдейства на клиента при изготвянето на всякаква допълнителна информация или формуляр на молбата, които могат да се изискват.

Шотландия ще приема стандартния формуляр на молбите за правна помощ за представителство по граждански въпроси от ноември 2004 г., но все още не е в състояние да въведе мерки, които да ѝ позволят да приема молби за съвети и помощ преди съдебния процес съгласно Директивата. Съществуващата схема за съвети и помощ обаче дава възможност за предоставяне на съвети преди съдебния процес на кандидати отвъд граница, независимо от тяхната националност или място на пребиваване.

При трансгранични случаи освен стандартния формуляр по посочената директива Обединеното кралство, разбира се, ще приема молби за правна помощ от лица, които използват своите национални формуляри за кандидатстване.

Заключителни разпоредби

Във връзка с член 18 пълна информация и насоки относно правната помощ в Обединеното кралство могат да бъдат намерени на следния уебсайт:

Комисия за юридически услуги на Англия и Уелс (Legal Services Commission for England and Wales): http://www.legalservices.gov.uk/

Съвет за правна помощ на Шотландия: http://www.slab.org.uk/

Комисия за юридически услуги на Северна Ирландия (Northern Ireland Legal Services Commission): http://www.nilsc.org.uk/

Съобщение за транспониране във връзка с прилагането в Обединеното кралство на Директивата за правната помощ  PDF (104 Kb) en


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Обединено кралство

Англия и Уелс

Правна помощ


*задължително поле

Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Приемаме молби по пощата (включително обмен на документи) или по електронната поща на посочения по-горе адрес. Също така приемаме искания от солиситъри за предприемане на спешни мерки от името на клиенти преди подаването и произнасянето по конкретната молба за правна помощ по граждански въпроси.

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Молбите ще бъдат приемани на английски език.  Централният екип за обслужване на клиенти (Central Customer Services Team) може да осигури превод на молби или документи, ако се изисква от получаващия орган.

Последна актуализация: 14/12/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.