Правна помощ

Естония

Съдържание, предоставено от
Естония

Директива 2003/8/ЕО на Съвета е транспонирана в естонското законодателство със Закона за държавната правна помощ, който е в сила от 1 март 2005 г.


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Естония

Правна помощ


*задължително поле

Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Условията за подаване на молба за държавна правна помощ са установени в член 10 от Закона за държавната правна помощ.

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Молбите за правна помощ трябва да бъдат подадени в писмен вид пред компетентния окръжен съд (maakohus). Формулярът е наличен на уебсайта на Министерството на правосъдието, както и във всеки съд и правна кантора.

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Молбите за правна помощ трябва да бъдат подадени на естонски език. Те могат да бъдат подадени и на английски език, ако за правна помощ кандидатства физическо лице, пребиваващо в друга държава — членка на Европейския съюз, или гражданин или юридическо лице от друга държава — членка на Европейския съюз. Молби, подадени до съда на друг език, се връщат на молителя.

Последна актуализация: 29/03/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.