Правна помощ

Финландия

Съдържание, предоставено от
Финландия

Национално законодателство  PDF (679 Kb) fi


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Финландия

Правна помощ


*задължително поле

Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Във Финландия са компетентни Министерството на правосъдието и бюрата за правна помощ.

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Заявленията се предоставят на получаващия орган лично или по пощата, по факс или, при определени условия, по електронна поща (повече информация можете да намерите на адрес https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index.html

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Получаващият орган приема заявления на финландски, шведски или английски език.

Последна актуализация: 14/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.