Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
  Swipe to change

  Правна помощ

  Франция

  Съдържание, предоставено от
  Франция

  Релевантните текстове в националното право, отнасящи се за правната помощ, са Закон 91-647 и Декрет 91-1266.


  Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

  Министерство на правосъдието, отдел „Достъп до право и до правосъдие и помощ за жертвите на престъпление“, Служба за правна помощ (Ministère de la justice, Service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle)

  Административен адрес: 13 Place Vendôme, 75042 Paris CEDEX 01, France

  Телефон: +33 1 70 22 74 12

  Електронна поща: baj.sadjav-sg@justice.gouv.fr

  Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

  Териториалният обхват на компетентност включва континентална Франция, отвъдморските департаменти (Гваделупа, Мартиника,Майот, Френска Гвиана и Реюнион) и Сен Пиер и Микелон.

  Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

  По пощата на следния адрес:

  Ministère de la justice, Service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle

  13, place Vendôme

  75042 Paris CEDEX 01

  France

  Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

  Молбите трябва да бъдат подадени на френски език.

  Последна актуализация: 17/02/2020

  Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.