Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
  Swipe to change

  Правна помощ

  Франция

  Съдържание, предоставено от
  Франция

  Релевантните текстове в националното право, отнасящи се за правната помощ, са Закон 91-647 и Декрет 91-1266.


  ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

  Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

  Франция

  Правна помощ


  *задължително поле

  Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

  Министерство на правосъдието, отдел „Достъп до право и до правосъдие и помощ за жертвите на престъпление“, Служба за правна помощ (Ministère de la justice, Service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle)

  Административен адрес: 13 Place Vendôme, 75042 Paris CEDEX 01, France

  Телефон: +33 1 70 22 74 12

  Електронна поща: baj.sadjav-sg@justice.gouv.fr

  Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

  Териториалният обхват на компетентност включва континентална Франция, отвъдморските департаменти (Гваделупа, Мартиника,Майот, Френска Гвиана и Реюнион) и Сен Пиер и Микелон.

  Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

  По пощата на следния адрес:

  Ministère de la justice, Service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle

  13, place Vendôme

  75042 Paris CEDEX 01

  France

  Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

  Молбите трябва да бъдат подадени на френски език.

  Последна актуализация: 17/02/2020

  Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.