Правна помощ

Германия

Съдържание, предоставено от
Германия

Национално законодателство PDF (79 Kb) de


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Германия

Правна помощ


*задължително поле

Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Съдът, компетентен по отношение на изходящите молби, е районният съд (Amtsgericht), в чийто район е местоживеенето (Wohnsitz) или обичайното местопребиваване (gewöhnlicher Aufenthalt) на заявителя. Правителствата на провинциите могат да разпоредят чрез подзаконов нормативен акт (Rechtsverordnungen) функцията на замолен съд за районите на няколко местни съдилища да се изпълнява от един районен съд. В Северен Рейн-Вестфалия районните съдилища, чието седалище съвпада с това на регионалния съд (Landgericht), са компетентни да получават и предават молби за трансгранична помощ във връзка със съдебни разходи (Prozesskostenhilfe), подадени от физически лица, и за предаване на молби за трансгранична помощ във връзка с правни съвети (Beratungshilfe).

В съответствие с член 21, параграф 1, първо изречение от Закона за предявяването на права на издръжка в отношенията с чужди държави (Auslandsunterhaltgesetz - AUG) предаващият орган за трансгранични молби за помощ във връзка със съдебните разноски по исковете за издръжка е районният съд, в чийто район се намира седалището на висшия регионален съд (Oberlandesgericht), компетентен по обичайното местопребиваване на заявителя.

Предоставеният адрес следва да бъде специалният пощенски адрес за големи клиенти (Großkundenadresse), ако съществува такъв, а в случай че няма — или в допълнение към него — адресът на пощенската кутия (Postfachadresse). При изпращането на писмо следва да се използва специалният пощенски адрес за големи клиенти, а ако няма такъв — адресът на пощенската кутия. При експресни пратки и пакети (включително малки пакети) следва да се използва само пълният адрес.

Входящите молби за помощ във връзка със съдебни разноски се разглеждат от съда, който гледа делото, или от съда по изпълнението.

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Възможни са следните средства да комуникация:

За получаване и изпращане: поща, включително частни куриерски служби, факс.

За неофициални съобщения: телефон и електронна поща (когато е посочена).

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Немски език.

Последна актуализация: 30/06/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.