Правна помощ

Гърция

Съдържание, предоставено от
Гърция

Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Министерство на правосъдието, прозрачността и правата на човека
(Hellenic Ministry of Justice, Τransparency and Human Rights)
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Дирекция „Международно съдебно сътрудничество по граждански и наказателни дела (Department for International Judicial Cooperation in Civil and Criminal Matters)

Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις
96 Mesogion Av.
11527 Athens, Greece

Телефон: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312
Факс: (0030) 210 7767499
Електронна поща: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, mntolia@justice.gov.gr, vsarigiannidis@justice.gov.gr

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Посоченият по-горе компетентен орган разполага с компетентност в цяла Гърция.

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Молбите се получават по пощата. При неотложни случаи те могат да бъдат получени по факс или по електронна поща в очакване на получаването на оригиналната молба по пощата.

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Молбите могат да бъдат съставени на гръцки или на английски език.

Последна актуализация: 05/07/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.