Правна помощ

Ирландия

Съдържание, предоставено от
Ирландия

Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Наименованията и адресите на компетентните получаващи и предаващи органи са следните:

Legal Aid Board

Legal Services Support Unit

Quay Street

Cahirciveen

Co Kerry

Ireland

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Териториален обхват на компетентността: Ирландия.

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите: по пощата и чрез подаване на молба онлайн на адрес https://www.legalaidboard.ie/en/

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Езици, на които може да се състави молбата: английски език.

Официален език на институциите на Общността, различен от собствения, който се приема: френски език.

Последна актуализация: 31/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.