Правна помощ

Ирландия

Съдържание, предоставено от
Ирландия

Националнo законодателство  PDF (60 Kb) en


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Ирландия

Правна помощ


*задължително поле

Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Наименованията и адресите на компетентните получаващи и предаващи органи са следните:

Legal Aid Board

Legal Services Support Unit

Quay Street

Cahirciveen

Co Kerry

Ireland

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Териториален обхват на компетентността: Ирландия.

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите: по пощата и чрез подаване на молба онлайн на адрес https://www.legalaidboard.ie/en/

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Езици, на които може да се състави молбата: английски език.

Официален език на институциите на Общността, различен от собствения, който се приема: френски език.

Последна актуализация: 04/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.