Правна помощ

Италия

Съдържание, предоставено от
Италия

Тази материя се урежда от Президентски указ № 115 от 30 май 2002 г. (консолидиран текст на законовите и подзаконовите разпоредби за съдебните такси) (D.P.R. 30 maggio 2002 nº 115 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), съответните разпоредби на който са приложени  PDF (256 Kb) it.  PDF (256 Kb) it


Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница италиански е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици испанскичешкидатскинемскиестонскигръцкианглийскифренскихърватскилатвийскилитовскиунгарскималтийскинидерландскиполскипортугалскирумънскисловашкисловенскифинскишведски вече са преведени.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Министерство на правосъдието)

Dipartimento Affari di Giustizia (Департамент „Правни отношения“)

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria (Генерална дирекция „Международни отношения и правно сътрудничество“)

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale (Служба І — Международно правно сътрудничество)

Тел.: +39 06 6885 2633

Факс: +39 06 6889 7528

Адрес на ел. поща: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 - 00186 Rome, Italy

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница италиански е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

В Италия компетентно е само

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО)

Dipartimento Affari di Giustizia (Департамент „Правни отношения“)

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria (Генерална дирекция „Международни отношения и правно сътрудничество“)

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale (Служба І — Международно правно сътрудничество)

Тел.: +39 06.6885.2633

Факс: +39 06.6889.7528

Адрес на ел. поща: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 - 00186 Rome, Italy

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница италиански е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

По отношение на наличните средства за комуникация за приемане на молбите са предвидени три възможности:

1) Електронна поща: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

2) Изпращане с препоръчано писмо на следния адрес:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО)

Dipartimento Affari di Giustizia (Департамент „Правни отношения“)

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria (Генерална дирекция „Международни отношения и правно сътрудничество“)

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale (Служба І — Международно правно сътрудничество)

Via Arenula, 70 - 00186 Rome, Italy

3) Изпращане по факс на номер: +39 06 6889 7528

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Италиански, английски и френски език.

Последна актуализация: 21/07/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.