Правна помощ

Италия

Съдържание, предоставено от
Италия

Тази материя се урежда от Президентски указ № 115 от 30 май 2002 г. (консолидиран текст на законовите и подзаконовите разпоредби за съдебните такси) (D.P.R. 30 maggio 2002 nº 115 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), съответните разпоредби на който са приложени  PDF (256 Kb) it.  PDF (256 Kb) it


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Италия

Правна помощ


*задължително поле

Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница италиански е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Министерство на правосъдието (Ministero della Giustizia)

Отдел „Правни отношения“ (Dipartimento Affari di Giustizia)

Генерална дирекция „Международни отношения и съдебно сътрудничество“ (Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria)

Служба І — „Международно съдебно сътрудничество“ (Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale)

тел. 0039 0668852633

Факс 0039 0668897528

Електронна поща:

cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula 70 – 00186 Rome

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница италиански е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

В Италия има само един отговорен орган

Министерство на правосъдието

Отдел „Правни отношения“

Генерална дирекция „Международни отношения и съдебно сътрудничество“

Служба І — „Международно съдебно сътрудничество“

тел. 0039 0668852633 – 0039 0668852305 – 0039 0668852180

Електронна поща:

cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula 70 – 00186 Rome

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница италиански е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Молбите могат да бъдат получени по два начина:

1) по електронна поща: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

2) с препоръчано писмо до следния адрес:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Via Arenula 70 - 00186 Rome

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница италиански е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Италиански, английски и френски език.

Последна актуализация: 04/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.