Правна помощ

Литва

Съдържание, предоставено от
Литва

Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Обезпечената от държавата Служба за правна помощ, в ролята си на компетентен орган за получаване и предаване, упражнява компетентността си на територията на Република Литва.

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Позволени са всички методи (по пощата, факс, електронни средства за комуникация).

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Следва да се отбележи, че молбите за получаване на правна помощ и документите, атестиращи правото на лицето да получи обезпечена от държавата правна помощ, които се подават до получаващата институция, трябва да са преведени на литовски или английски.

Последна актуализация: 03/02/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.