Правна помощ

Люксембург

Съдържание, предоставено от
Люксембург

Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Ministère de la Justice (Министерство на правосъдието)

Административен адрес: 13, rue Erasme; L-1468 Luxembourg-Kirchberg

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

НЕ СЕ ПРИЛАГА

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Молбите за правна помощ се изпращат по пощата на пощенския адрес на Министерството на правосъдието, L-2934 Luxembourg.

В спешни случаи, когато е необходимо ускорено разглеждане, молбата за правна помощ може да бъде изпратена по факс на следните номера:

(352) 22 52 96 или

(352) 26 68 48 61

В случай на изпращане по факс оригиналът на молбата за правна помощ трябва да бъде изпратен по пощата във възможно най-кратък срок.

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Молбата за правна помощ в Люксембург трябва да бъде изготвена на един от административните езици, които са в сила там, а именно:

  • на люксембургски език; или
  • на френски език; или
  • на немски език.
Последна актуализация: 22/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.